ಹರಿನಾಮಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಕುಲಾನಂದಂ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪಿವಲ್ಲಭಂ
ಗೋವರ್ಧನೋದ್ದರಂ ರಂ ಧೀರಂ ತಂ ವಂದೇ ಗೋಮತೀಪ್ರಿಯಂ

ನಾರಾಯಣಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನರವೀರಂ ನರೋತ್ತಮಂ
ನೃಸಿಂಹಂ ನಾಗನಾಥಂ ಚ ತಂ ವಂದೇ ನರಕಾಂತಕಂ

ಪಿತಾಂಬರಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ
ಪರಿತ್ರಂ ಪರಮಾನಂದಂ ವಂದೇ ಪರಮೇಶ್ವರಂ

ರಾಘವಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಚ ರಾವಣಾರಿಂ ರಮಾಪತಿಂ
ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ರಾಮಂ ತಂ ವಂದೇ ರಘುನಂದನಂ

ವಾಮನಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಚ ವಾಸುದೇವಂ ಚ ವಿಠ್ಠಲಂ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಿಧುಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಂ ವಂದೇ ವೇದವಲ್ಲ ಭಂ

ದಾಮೋದರಂ ದಿವ್ಯಸಿಂಹಂ ದಯಾಲುಂ ದೀನನಾಯಕಂ
ದೈತ್ಯಾರಿಂ ದೇವದೇವೇಶಂ ತಂ ವಂದೇ ದೇವಕೀಸುತಂ

ಮುರಾರಂ ಮಾಧವಂ ಮತ್ಸ್ಯಂ ಮುಕುಂದಂ ಮುಷ್ಟಿಮರ್ದನಂ
ಮುಂಜಕೇಶಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ತಂ ವಂದೇ ಮಧುಸೂದನಂ

ಕೇಶವಂ ಕಮಲಾಕಾಂತಂ ಕಾಮೇಶಂ ಕೌಸ್ತುಭಪ್ರಿಯಂ
ಕೌಮೋದಕೀಧರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ತಂ ವಂದೇ ಕೌರವಾನ್ತಕಂ

ಭೂಧರಂ ಭುವನಾನಂದಂ ಭೂತೇಶಂ ಭೂತನಾಶಕಂ
ಭಾವನೈಕಂ ಭುಜಂಗೇಶಂ ತಂ ವಂದೇ ಭವನಾಶನಂ

ಜನಾರ್ದನಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಜಗಜ್ಜಾಡ್ಯವಿನಾಶಕಂ
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಸ್ತಂ ವಂದೇ ಜಲಶಾಯಿನಂ

ಚತುರ್ಭುಜಂ ಚಿದಾನಂದಂ ಮಲ್ಲಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ
ಚರಾಚರಗತಂ ದೇವಂ ತಂ ವಂದೇ ಚಕ್ರಪಾಣಿನಂ

ಶ್ರೀಯಃ ಕರಂ ಶ್ರಿಯೋ ನಾಥಂ ಶ್ರೀಧರಶ್ರೀವರಪ್ರದಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಲಧರಂ ಸೌಮ್ಯಂ ತಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಸುರೇಶ್ವರಂ

ಯೋಗೀಶ್ವರಂ ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಯಶೋದಾನಂದದಾಯಕಂ
ಯಮುನಾಜಲಲ್ಲೋಲಂ ತಂ ವಂದೇ ಯದುನಾಯಕಂ

ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲಾಶುದ್ದಂ ಶಂಖಚಕ್ರೋಪಶೋಭಿತಂ
ಸುರಾಸುರಸದಾಸೇವ್ಯಂ ತಂ ವಂದೇ ಸಾಧುವಲ್ಲಭಂ

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ ತಪೋಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿವಿಧಾಘೌಘನಾಶನಂ
ತ್ರಿಸ್ಥಲಂ ತೀರ್ಥರಾಜೇಂದ್ರಂ ತಂ ವಂದೇ ತುಲಸೀಪ್ರಿಯಂ

ಅನಂತಮಾದಿಪುರುಷಮಚ್ಯು ತಂ ಚ ವರಪ್ರದಂ
ಆನಂದಂ ಚ ಸದಾನಂದಂ ತಂ ವಂದೇ ಛಾಘನಾಶನಂ

ಲೀಲಯಾದೃತಭೂಭಾರಂ ಲೋಕಸತ್ತ್ಸೆ ಕವಂದಿತಂ
ಲೋಕೇಶ್ವರಂ ಚ ಶ್ರ‍ೀಕಾಂತಂ ತಂ ವಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಿಯಂ

ಹರಿಂ ಚ ಹರಿಣಾಕ್ಷಂ ಚ ಹರಿನಾಥಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಂ
ಹಲಾಯುಧಸಹಾಯಂ ಚ ತಂ ವಂದೇ ಹನುಮತ್ಪತಿಂ

ಹರಿನಾಮಕೃತಾಮಾಲಾ ಪವಿತ್ರಾ ಪಾಪನಾಶಿನೀ
ಬಲಿರಾಜೇಂದ್ರೇಣ ಚೋಕ್ತಾಕಠೇ ಧಾರ್ಯಾಪ್ರಯತ್ನತಃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *