ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಚೇತನಾಂ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ
ಕಂಠಸ್ಥಾಂ ಪದ್ಮಯೆಯಿಂ ತ್ವಾಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಂ ಸುಪ್ರಿಯಾಂಸದಾ

ಮತಿದಾಂ ವರದಾಂ ಚೈವ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಂ
ಕೇಶವಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂ ದೇವೀಂ ವೀಣಾಹಸ್ತಾಂ ವರಪ್ರದಾಂ

ಮಂತ್ರಪ್ರಿಯಾಂ ಸದಾ ಹೃದ್ಯಾಂಕುಮತಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀಂ
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಂ ನಿರಾಲಂಬಾಮಜ್ಞಾನಿತಿಮಿರಾಪಹಾಂ

ಮೋಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಂ ಶುಭಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಸುಭಗಾಂ ಶೋಭನಪ್ರಿಯಾಂ
ಪದ್ಮೋಪವಿಷ್ಟಾಂ ಕುಂಡಲಿನೀಂ ಶುಕ್ಲವಸ್ತ್ರಾಂ ಮನೋಹಾರಾಂ

ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲೇ ಲೀನಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜನಪ್ರಿಯಾಂ
ಜ್ಞಾನಕರೀಂ ಜಗದ್ದೀಪಾಂ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀಂ

ಇತಿ ಸತ್ಯಂ ಸ್ತುತಾ ದೇವೀ ವಾಗೀಶೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ
ಆತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಶರದೀದುಸಮಪ್ರಭಾ

ಶ್ರೀ ಸರ‍್ವಾತ್ಯುವಾಚ
ವರಂ ವೃಣೀಷ್ವ ಭದ್ರಂತೇ ಯತ್ತೇ ಮನಸಿ ವರ್ತತೇ

ಬೃಹಸ್ವತಿರುವಾಚ
ಪ್ರಸನ್ನಾಯದಿ ಮೇ ದೇವಿ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಮೇ

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯುವಾಚ
ದತ್ತಂ ತೇ ನಿರ್ಮಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಕುಮತಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಂ
ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಮಾಂ ಭಕ್ತಾಯೇ ಸ್ತುವಂತಿ ಸದಾ ನರಾಃ

ಲಭಂತೇ ಪರಮಂ ಜ್ಞಾನಂ ಮಮತುಲ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಃ
ಕವಿತ್ವಂ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮನೋಗತಂ

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ಯಸ್ತ್ವ ಮುಂ ಪಠತೇ ನರಃ
ತಸ್ಯ ಕಂಠೇ ಸದಾ ವಾಸಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ನ ಸಂಶಯಃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *