ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬುಧಕೌಶಿಕಋಷಿಃ!
ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ! ಅನುಷ್ಟಪ್ ಛಂದಃ !
ಸೀತಾ ಶಕ್ತಿಃ\\ ಶ್ರೀಮದ್ಧನುಮಾನ್ ಕೀಲಕಂ!! ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ
ಪ್ರಿತ್ಯರ್ಥೇ ರಾಮ ರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ!!
!!ಧಾನ್ಯ!! ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಷಂ ಬದ್ಧ
ಪದ್ಮಾ ಸನಸ್ಥಂ ಪೀತಂ ವಾಸೋ ವಸನಂ
ನವಮಕಮಲದಲಸ್ಪರ್ಧಿನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ!!
ವಾಮಾಂಕಾರೂಢಸೀತಾಮುಕಕಮಲಮಿಲಲ್ಲೋಚನಂ
ನೀರದಾಭಂ! ನಾ ನಾ ಲಂಕಾರದೀಪ್ತಂದ
ಧತಮುರುಜಟಾಮಂಡಲಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್!!

ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತರಂ!
ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನಿಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಂ ರಾಮಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ!
ಜಾನಕೀಲಕ್ಷ್ಮಣೋಪೇತಂ ಜಟಾಮುಕುಟಮಂಡಿತಂ

ಸಾಸಿತೂಣಧನುರ್ಬಾಣಪಾಣಿಂ ನಕ್ತಂಚರಾಂತಕಂ!
ಸ್ವಲೀಲಯಾ ಜಗತ್ರಾತುಮಾವಿರ್ಭೂತಮಜಂ ವಿಭುಂ

ರಾಮರಕ್ಷಾಂ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪಾಪಘ್ನಂ ಸರ್ವಕಾಮದಂ!
ಶಿರೋ ಮೇ ರಾಘವಃ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಡಶರಥಾತ್ಮಜಃ

ಕೌಸಲ್ಯೇಯೋ ದೃಶೌ ಪಾತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಃ ಶ್ರುತೀ!
ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಮುಖತ್ರಾತಾ ಮುಖಂ ಸೌಮಿತ್ರಿವತ್ಸಲಃ!!

ಜಿಹ್ವಾಂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಃ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಭರತವಂದಿತಃ!
ಸ್ಕಂಧೌದಿವ್ಯಾಯುಧಃ ಪಾತು ಭುಜೌ ಭಗ್ನೇಶಕಾರ್ಮುಕಃ!!

ಕರೌ ಸೀತಾಪತಿಃಪಾತು ಹೃದಯಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಜಿತ್!
ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಖರಧ್ವಂಸೀ ನಾಭಿಂ ಜಾಂ ಬವದಾಶ್ರಯಃ!!

ಸುಗ್ರೀವೇಶಃ ಕಟೀ ಪಾತು ಸಕ್ಥನೀ ಹನುಮತ್ಪ್ರಭುಃ!
ಊರೂ ರಘೂತ್ತಮಃ ಪಾತು ರಕ್ಷಃಕುಲವಿನಾಶಕೃತ್!!

ಜಾನುನೀ ಸೇತುಕೃತ್ಪಾತು ಜಂಘೇ ದಶಮುಖಾಂತಕಃ
ಪಾದೌ ನಿಭೀಷಣ ಶ್ರೀದಃ ಪಾತು ರಾಮೋಖಿಲಂ ವಪುಃ

ಏತಾಂ ರಾಮಬಲೋಪೇತಾಂ ರಕ್ಷಾಂ ಯಃ ಸುಕೃತೀ ಪಠೇತ್
ಸ ಚಿರಾಯಃ ಸುಖೀ ಪುತ್ರೀ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್

ಪಾತಾಲಭೂತಲವ್ಯೋಮಚಾರಿಣದ್ಮ ಚಾರುಣಃ
ನ ದ್ರಷ್ಪಮಪಿ ಶಕ್ತಾಸ್ತೇ ರಕ್ಷಿತಂ ರಾಮನಾಮಭಿಃ

ರಾಮೇತಿ ರಾಮಭದ್ರೇತಿ ರಾಮಚಂದ್ರೇತಿ ವಾ ಸ್ಮರನ್
ನರೋ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ಪಾಪೈರ್ಭುಕ್ತಿಂ ಚೈವ ಸ ವಿಂದತಿ

ಜಗಜ್ಜೈಕಮಂತ್ರೇಣ ರಾಮನಾಮ್ನಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ
ಯಃ ಕಂಠೇ ಧಾರಯೇತ್ತಸು ಕರಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ದಯಃ

ವಜ್ರಪಂಜರನಾಮೇದಂ ಯೋ ರಾಮಕವಚಂ ಸ್ಮರೇತ್
ಅವ್ಯಾಹತಾಜ್ಞಃ ಸರ್ವತ್ರ ಲಭತೇ ಜಯಮಂಗಲಂ

ಆದಿಷ್ಟವಾನ್ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನೇ ರಾಮರಕ್ಷಾಮಿಮಾಂ ಹರಃ
ತಥಾ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಬುದ್ದೋ ಬುಧಕೌಶಿಕಃ

ಆರಾಮಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ವಿರಾಮಸಕ್ಸಲಾಪದಾಂ
ಅಭಿರಾಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾನಾಂ ರಾಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಸನಃ ಪ್ರಭಃ

ತರುಣೌ ರೂಪಸಂಸನ್ನೌಸುಕುಮಾರೌ ಮಹಾಬಲೌ
ಪ್ರಂಡರೀಕವಿಶಾಲಾಕ್ಷೌ ಚೀರಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರೌ

ಫಲಮೂಲಾಶಿನೌ ದಾಂತೌ ತಾಪಸೌ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೌ
ಪುತ್ರೌ ದಶಥಸ್ಯೈತೌ ಭ್ರಾತರೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ

ಶರಣ್ಯೌ ಸರ್ವಸತ್ವಾನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೌ ಸರ್ವಧನುಷ್ಯತಾಂ
ರಕ್ಷಃಕುಲನಿಹಂತಾರೌ ತ್ರಾಯೇತಾಂ ನೌ ರಘೂತ್ತಮೌ

ಆತ್ತಸಜ್ಜಧನುಷಾವಿಷುಸ್ಪೃ ಶಾವಕ್ಷಯಾಶುಗನಿಷಂಗಸಂಗಿನೌ
ರಕ್ಷಣಾಯ ಮಮ ರಮಕ್ಷ್ಮಣಾವಗ್ರತಃ ಪಥಿ ಸದೈವ ಗಚ್ಚತಾಂ

ಸನ್ನದ್ಧಃ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಚಾಪಬಾಣಧರೋ ಯುವಾ
ಗಚ್ಛನ್ಮ ನೋರಥೋ೭ಸ್ಮಾಕಂ ರಾಮಃ ಪಾತುಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ

ರಾಮೋ ದಾಶರಥಿಃ ಶೂರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಚರೋಬಲೀ
ಕಾಕುತ್ ಸ್ಥಃ ಪುರುಷಃ ಪೂರ್ಣಃ ಕೌಸಲ್ಯೇಯೋ ರಘೂತ್ತಮಃ

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯೋ ಯಜ್ಞೇಶಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ
ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಃ ಶ್ರೀಮಾನಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಃ

ಇತ್ಯೇತಾನಿ ಜಪನ್ನಿತ್ಯಂ ಮದ್ಬಕ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ
ಅಶ್ವಮೇಧಾಧಿಕಂ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ನೋತಿನ ಸಂಶಯಃ

ರಾಮಂ ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಂ ಪೀತವಾಸಸಂ
ಸ್ತುವಂತಿ ನಾಮಭಿರ್ದಿವ್ಯೈರ್ನ ತೇ ಸಂಸಾರಿಣೋ ನರಾಃ

ರಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪೂರ್ವಜಂ ರಘುವರಂ ಸೀತಾಪತಿಂಸುದರಂ
ಕಾಕುತ್ ಸ್ಥರಂ ಕರುಣಾರ್ಣವಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಂ ಧಾರ್ಮಿಕಂ
ರಾಜೇಂದ್ರಂ ಸತ್ಯಸಂಧಂ ದಶರಥತನಯಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ
ವಂದೇ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಘುಕುಲತಿಕಂರಾಘವಂ ರಾವಭಾರಿಂ

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀರಾಮರಾಮ ರಘುನಂದನ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಭರತಾಗ್ರಜ ರಾಮ ರಾಮ

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಣಕರ್ಕಶ ರಾಮ ರಾಮ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಂ ಭವ ರಾಮಾ ರಾಮ

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಣೌ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಚರಣೌ ವಚಸಾ ಗೃಣಾಮಿ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಣೌಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ

ಮಾತ ರಾಮೋ ಮತ್ಪಿತಾ ರಾಮಚಂದ್ರಃ
ಭ್ರಾತಾ ರಾಮೋ ಮತ್ಸಖಾ ರಾಮಚಂದ್ರಃ
ಸರ್ವಸ್ವಂ ಮೇ ರಾಮಚಂದ್ರೋ ದಯಾಲು
ರ್ನಾನ್ಯಂ ದೈವಂ ನೈವ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ

ದಕ್ಷಿಣೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಯಸ್ಯ ವಾಮೇ ಚ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ
ಪುರತೋ ಮಾರುತಿರ್ಯಸ್ಯತಂ ತಂ ವಂದೇ ರಘುನಂದನಂ

ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ
ರಾಜೀವನೇತ್ರಂ ರಘುವಂಶನಾಥಂ
ಕಾರುಣ್ಯ ರೂಪಂ ಕರುಣಾಕರಂ ತಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ

ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯ ವೇಗಂ
ಜೀತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ದಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯಂ
ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ

ಕೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ
ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಕೋಕಿಲಂ

ಅಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋನಮಾಮ್ಯಹಂ

ಭರ್ಜನಂ ಭವಬೀಜಾನಾಮಾರ್ಜನಂ ಸುಖಸಂಪದಾಂ
ತರ್ಜನಂ ಯಮದೂತಾನಾಂ ರಾಮರಾಮೇತಿ ಗರ್ಜನಂ

ರಾಮೋ ರಾಜಮಣಿಸ್ಸದಾ ವಿಜಯತೇ ರಾಮಂ ರಮೇಶಂ ಭಜೇ
ರಾಮೇಣಾಭಿಹತಾ ನಿಶಾಚತಚಮೂ ರಾಮಾಯ ತಸ್ಮೈನಮಃ
ರಾಮಾನ್ನಾಸ್ತಿಪರಾಯಣಂ ಪರತರಂ ರಾಮಸ್ಯ ದಾಸೋ೭ಸ್ಮ್ಯ ಹಂ
ರಾಮೇ ಚಿತ್ತಲಯಃಸದಾ ಭವತು ಮೇ ಭೋರಾಮ ಮಾಮುದ್ದರ

ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ
ಸಹಸ್ರನಮತತ್ತಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *