ಶ್ರೀ ಗುರುಸ್ತುತಿ ಃ

ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇ ಚರಾಚರಂ
ತತ್ವದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *