ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಪಂಚರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮುದಾ ಕರಾತ್ತಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ
ಕಲಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿಲೋಕರಕ್ಷಕಮ್
ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೇಭದೈತ್ಯ ಕಂ
ನತಾಶುಭಾಸುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಮ್

ನತೇತರಾತಿಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕ ಭಾಸ್ವರಂ
ನಮತ್ಸುರಾರಿನಿರ್ಜಂ ನತಾಧಿಕಾಪದುದ್ಧರಮ್
ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ
ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಮ್

ಸಮಸ್ತಲೋಕಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತದೈತ್ಯಕುಂಜರಂ
ದರೇತರೋದರಂ ವರಂ ವರೇ ಭವಕ್ತ್ರಮಕ್ಷರಮ್
ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಂ
ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕ್ರತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಮ್

ಅಕಿಂಚನಾರ್ತಿಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿಭಾಜನಂ
ಪುರಾರಿಪೂರ್ವನಂದನಂ ಸುರಾಗಿಗರ್ವಚರ್ವಣಮ್
ಪ್ರಪಂಚನಾಶಭೀಷಣಂ ಧನಂಜಯಾದಿಭೂಷಣಂ
ಕಪೋಲದಾನವಾರಣಂ ಭಜೇ ಪುರಾಣವಾರಣಮ್

ನಿತಾಂತಕಾಂತದಂತಕಾಂತಿಮಂತಕಾಂತಕಾತ್ಮ ಜಂ
ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಮಂತಹೀನಮಂತರಾಯಕೃಂತನಮ್
ಹೃದಂತರೆ ನಿರಂತರಂ ವಸಂತಮೇವ ಯೋಗಿನಾಂ

ತಮೇಕ ದಂತಮೇಕ ಮೇವ ಚಿಂತಯಾಮಿ ಸಂತತಮ್
ಮಹಾಗಣೇಶಪಂಚರತ್ನಮಾದರೇಣ ಯೋ/ನ್ವಹಂ

ಪ್ರಜಲ್ಪತಿ ಪ್ರಭಾತಕೇ ಹೃದಿ ಸ್ಮರನ್ ಗಣೇಶ್ವರಮ್
ಆರೋಗತಾಮದೋಷತಾಂ ಸುದಾರತಾಂ ಸುಪುತ್ರತಾಂ
ಸಮಾಹಿತಾಯುರಷ್ಪಭೂತಿಮಭ್ಯುಪೈತಿ ಸೋ/ಚಿರಾತ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *