ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪರೇಶಂ ಪರಮೀಶ್ವರಂ
ವಿಘ್ನನಿಘ್ನಕರಂ ಶಾಂತಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಗಜಾನನಂ

ಸುರಾಸುರೇಂದ್ರೈ ಃ ಸಿದ್ಧೇಂದ್ರೈಸ್ತುತಂ ಸ್ತೌಮಿ ಪರಾತ್ವರಂ
ಸುರಪದ್ಮ ದಿನೇಶಂ ತು ಗಣೇಶಂ ಮಂಗಲಾಲಯಂ

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ವಿಘ್ನಶೋಕಹರಂ ಪರಂ
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *