ಶ್ರೀಗಣೇಶಕವಚಂ

\\ ಗೌರ್ಯುವಾಚ\\
ಏಷೋ/ತಿಚಪಲೋ ದೈತ್ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯೆ ಪಿ ರಾಶಯತ್ಯ ಹೋ
ಅಗ್ರೇ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ನ ಜಾನೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ

ದೈತ್ಯಾ ನಾನಾವಿಧಾ ದುಷ್ಟಾಃ ಸಾಧುದೇವದ್ರುಹಃ ಖಲಾಃ
ಅತೋಸ್ಯ ಕಂಠೇ ಕಿಂಚಿತ್ ತ್ವಂ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಬದ್ದುಮರ್ಹಸಿ
\\ಮುನಿರುವಾಚ\\
ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸಿಂಹಗತಂ ವಿನಾಯಕಮಮುಂದಿಗ್ಬಾಹುಮಾದ್ಯೇಯುಗೇ
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ತು ಮಯೂರವಾಹನಮಮುಂ ಷಡ್ ಬಾಹುಕಂ ಸಿದ್ದಿದಂ
ದ್ವಾಪಾರೇತು ಗಜಾನನಂ ಯುಗಭುಜಂ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗಂವಿಭುಂ
ತುರ್ಯೇತು ದ್ವಿಭುಜಂ ಸಿತಾಂಗರುಚಿರಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಸರ್ವದಾ

ವಿನಾಯಕ ಃ ಶಿಖಾಂ ಪಾತು ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ
ಅತಿಸುಂದರಕಾಯಸ್ತು ಮಸ್ತಕಂ ಸಮಹೋತ್ಕಟಃ

ಲಲಾಟಂ ಕಶ್ಯಪಃ ಪಾತು ಭ್ರೂಯುಗಂ ತು ಮಹೋದರಃ
ನಯನೇ ಬಾಲಚಂದ್ರಸ್ತು ಗಜಾಸ್ಯ ಸ್ತ್ವೋಷ್ಠಪಲ್ಲವೌ

ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಗಣಕ್ರೀಡಶ್ಚಿಬುಕಂ ಗಿರಿಜಾಸುತಃ
ವಾಚಂ ವಿನಾಯಕಂಃ ಪಾತು ದಂತಾನ್ ರಕ್ಷತು ವಿಘ್ನಹಾ

ಶ್ರವಣೌ ಪಾಶಪಾಣಿಸ್ತು ನಾಸಿಕಾಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥದಃ
ಗಣೇಶಸ್ತು ಮುಖಂ ಕಂಠಂ ಪಾತು ದೇವೋ ಗಣಂಜಯಃ

ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಗಜಸ್ಕಂಧ್ ಸ್ತನೌ ವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ
ಹೃದಯಂ ಗಣನಾಥಸ್ತು ಹೇರಂಬೋ ಜಠರಂ ಮಹಾನ್

ಧರಾಧರಃ ಪಾತು ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಪೃಷ್ಠಂ ವಿಘ್ನಹರಃ ಶುಭಃ
ಲಿಂಗಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸದಾ ಪಾತು ವಕ್ರತುಂಡೋ ಮಹಾಬಲಃ

ಗಣಕ್ರಿಡೋ ಜಾನುಜಂಘೇ ಊರೂ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿಮಾನ್
ಏಕದಂತೋ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಃ ಪಾದೌ ಗುಲ್ಫಾ ಸದಾವತು

ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನೋ ಬಾಹೂ ಪಾಣೀ ಆಶಾಪ್ರಪೂರಕಃ
ಅಂಗುಲೀಶ್ಚ ನಖಾನ್ ಪಾತು ಪದ್ಮ ಹಸ್ತೋ ರಿನಾಶನಃ

ಸರ್ವಾಂಗಾನಿ ಮಯೂರೇಶೋ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸದಾವತ್ತು
ಅನುಕ್ತಮಪಿ ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಧೂಮ್ರಕೇತುಃ ಸದಾವತು

ಅಮೋದಸ್ತ್ವಗ್ರತಃ ಪಾತು ಪ್ರಮೋದಃ ಪೃಷ್ಠತೋವತು
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಬುದ್ಧೀಶ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ

ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮುಮಾಪುತ್ರೋ ನೈಋತ್ಯಾಂ ತು ಗಣೇಶ್ವರಃ
ಪ್ರತಿಚ್ಯಾಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾವ್ಯಾ ದ್ವಾಯವ್ಯಾಂ ಗಜಕರ್ಣಃ

ಕೌಬೇರ್ಯಾಂ ನಿಧಿಪಃ ಪಾಯಾದೀಶಾನ್ಯಾಮೀಶನಂದನಃ
ದಿರ್ವಾವ್ಯಾದೇಕದಂತುಸ್ತು ರಾತ್ರೌ ಸಂಧ್ಯಾಸು ವಿಘ್ನಹೃತ್

ರಾಕ್ಷಸಾಸುರವೇತಾಲಗ್ರಹಭೂತಪಿಶಾಚತಃ
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಃ ಪಾತು ರಜಃ ಸತ್ತ್ವತಮಃ ಸ್ಮೃತಿಃ

ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ಲಜ್ಜಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ತಥಾ ಕುಲಮಂ
ವಪುರ್ಧನಂ ಚ ಧಾನ್ಯಂ ಚ ಗೃಹಾನ್ ದಾರಾಃ ಸುತಾನ್ ಸಖೀನ್

ಸರ್ವಾಯುಧಧರಃ ಪೌತ್ರಾನ್ ಮಯೂರೇಶೋವತಾತ್ ಸದಾ
ಕಪಿಲೋಜಾವಿಕಂ ಪಾತು ಗಜಾಶ್ವಾನ್ ವಿಕಟೋವತು

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಲಿಖಿತ್ವೇದಂ ಯಃ ಕಂಠೇ ಧಾರಯೇತ್ಸುಧೀಃ
ನ ಭಯಂ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಃಪಿಶಾಚತಃ

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಜಒಅತೇ ಯಸ್ತು ವಜ್ರಸಾರತನುರ್ಭವೇತ್
ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯುಸ್ತು ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಫಲಂ ಲಭೇತ್

ಯುದ್ಧಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ವಿಜಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ದುತಮ್
ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾಕರ್ಷಸ್ತಂಭವೋಹನಕರ್ಮಣಿ

ಸಪ್ತವಾರಂ ಜಪೇದೇತನ್ನಾಮಾನಾಮೇಕವಿಂಶತಿಮ್
ತತ್ತತ್ಫಲಮವಾಪ್ಪೋತಿ ಸಾಧಕೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಚ ಪಠೇತ್ತಾವದ್ದಿನಾನಿ ಯಃ
ಕಾರಾಗೃಹಗತಂ ಸದ್ಯೋ ರಾಜ್ಞಾ ವಧ್ಯಂ ಚ ಮೋಚಯೇತ್

ರಾಜದರ್ಶನವೇಲಾಯಾಂ ಪಠೇದೇತತ್ತ್ರಿ ವಾರತಃ
ಸ ರಾಜಾನಂ ವಶಂ ನೀತ್ವಾ ಪ್ರಕೃತೀಶ್ಚ ಸಭಾಂ ಜಯೇತ್

ಇಂದ ಗಣೇಶವಚಂ ಕಶ್ಯಪೇನ ಸಮೀರಿತಮ್
ಮುದ್ಗಲಾಯ ಚ ತೇನಾಥ ಮಾಂಡವ್ಯಾಯ ಮಹರ್ಷಯೇ

ಮಹ್ಯಂ ಸ ಪ್ರಾಹ ಕೃಪಯಾ ಕವಚಂ ಸರ್ವಸಿದ್ದಿದಮ್
ನ ದೇಯಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಾಯ ದೇಯಂ ಶ್ರದ್ದಾವತೇ ಶುಭಮ್

ಯಸ್ಯಾನೇನ ಕೃತಾ ರಕ್ಷಾನ ಬಾಧಾಸ್ಯ ಭವೇತ್ ಕ್ವಚಿತ್
ರಾಕ್ಷಸಾಸುರವೇತಾಲದೈತ್ಯದಾನವಸಂಭವಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *