ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭವಭೀತಿಹರಂ ಸುರೇಶಂ
ಗಂಗಾಧರಂ ವೃಷಭವಾಹನಮಂಬಿಕೇಶಂ
ಖಟ್ವಾಂಗಶೂಲವರದಾಭಯಹಸ್ತಮಿಶಂ
ಸಂಸಾರರೋಗಹರಮೌಷಧಮದ್ವಿತೀಯಂ

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಗಿರಿಶಂ ಗಿರಿಜಾರ್ಧದೇಹಂ
ಸರ್ಗ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಲಯಕಾರಣಮಾದಿದೇವಂ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಿಜಿತವಿಶ್ವಮನೋಭಿರಾಮಂ
ಸಂಸಾರರೋಗಹರಮೌಷಧಮದ್ವಿತೀಯಂ

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಶಿವಮೇಕಮನಂತಮಾದ್ಯಂ
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ಮನಘಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ
ನಾಮಾದಿಭೇಧರಹಿತಂ ಷಡಭಾವಶೂನ್ಯಂ
ಸಂಸಾರರೋಗಹರಮೌಷಧಮ ದ್ವಿತೀಯಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಶಿವಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ
ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಂ ಯೇನುದಿನಂ ಪಥನ್ತಿ\
ತೇ ದುಃಖಜಾತಂ ಬಹುಜನ್ಮ ಸಂಚಿತಂ
ಹಿತ್ವಾ ಪದಂ ಯಾನ್ತಿ ತದೇವ ಶಂಭೋಃ

ಗಂಗಾಧರಮುಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಭಾಜನಂ
ಚಿಂತೆಯೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೌಘಶಾಂತಯೇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *