ಶಿವಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆದೌ ಕರ್ಮಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಕಲಯತಿ ಕಲುಷಂ ಮಾತೃಕುಕೌಸ್ಪ್ಥಿತಂ ಮಾಂ
ವಿಣ್ಮೂತ್ರಾಮೇದ್ಯಮಧ್ಯೇ ಕ್ವಥಯತಿ ನಿತರಾಂ ಜಾಠರೋ ಜಾತವೇದಾಃ
ಯದ್ಯದ್ವೈ ತತ್ರ ದುಃಖಂ ವ್ಯಥಯತಿ ನಿತರಾಂ ಶಕ್ಯತೇ ಕೇನ ಮಕ್ತುಂ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ
ಬಾಲ್ಯೇ ದುಃಖಾತಿರೇಕಾನ್ಮ ಲಲುಲಿತಪಪುಃ ಸ್ತನ್ಯಪಾನೇ ಪಿಪಾಸಃ
ನೋ ಶಕ್ತಶ್ಚೇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯೋ ಭವಗುಣಜನಿತಾ ಜಂತವೋ ಮಾಂ ತುದತಿ
ನಾನಾ ರೋಗಾತಿದುಃಖಾದ್ರು ದನಪರವಶಃ ಶಂಕರಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ
ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ
ಪ್ರೌಢೋಹಂ ಯೌವನಸ್ಥೋ ವಿಷಯವಿಷಧರೈಃ ಪಂಚಭಿಃಮರ್ಮಸಂಧೌ
ದಷ್ಟೋ ನಷ್ಟೋ ವಿವೇಕಃ ಸುತಧನಯುವತಿಸ್ವಾದುಸೌಖ್ಯೇ ನಿಷಣ್ಣಃ
ಶೈವೀಚಿಂತಾವಿಹೀನಂ ಮಮ ಹೃದಯಮಹೋ ಮಾನಗರ್ವಾಧಿರೂಢಂ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ
ವಾರ್ಧಕ್ಕೇ ಚೇದ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿಗತಮತಿಗತಿಶ್ಚಾಧಿದೈವಾದಿತಾಪೈಃ
ಪಾಪೈಃ ರೋಗೈರ್ವಿಯೋಗೈಸ್ತ್ವ ನಮಸಿತವಪುಃ ಜ್ಞಪ್ತಿಹೀನಂಚ ದೀನಂ
ವಿಥ್ಯಮೋಹಾಭಿಲಾಷೈರ್ಭ್ರಮತಿ ಮಮ ಮನೋ ಧೂರ್ಜಟೇರ್ಧ್ಯಾನಶೂನ್ಯಂ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವಭೋಃ
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ
ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯೂಷಕಾಲೇ ಸ್ವಪನವಿಧಿವಿಧೌ ನಾಹೃತಂ ಗಾಂಗತೋಯಂ
ಪೂಜಾರ್ಥಂ ವಾ ಕದಾಚಿದ್ಬಹುತರಗಹನಾತ್ ಖಂಡಬಿಲ್ವೀದಲಾನಿ
ನಾನೀತಾ ಪದ್ಮ ಮಾಲಾ ಸರಸಿ ವಿಕಸಿತಾ ಗಂಧಧೂಪೈಸ್ತ್ವದರ್ಥಂ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ
ಶ್ರೀ ಮಹಾದ್ವ ಶಂಭೋ
ದುಗ್ಥೈರ್ಮಧ್ವಾಜ್ಯಯುಕ್ತೈಃ ದಧಿಗುಡಸಹಿತೈಃ ಸ್ನಾಪಿತಂ ನೈವ ಲಿಂಗಂ
ನೋ ಲಿಪ್ತಂ ಚಂದನಾದ್ಯೈಃ ಕನಕವಿರಚಿತೈಃ ಪೂಜಿತಂನ ಪ್ರಸೂನೈಃ
ಧೂಪೈಃ ಕರ್ಪೂರದೀಷೈಃ ವಿವಿಧರಸಯುತೈಃ ನೈವ ಭಕ್ಪ್ಯೋಪಹಾರೈಃ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ
ನೋ ಶಕ್ಯಂ ಸ್ಮಾತಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಪದಗಹನಪ್ರತ್ಯವಾಯಾಕುಲಾಖ್ಯಂ
ಶ್ರೌತೇ ವಾರ್ತಾ ಕಥಂ ಮೇ ದ್ಜಿಜಕುಲವಿಹಿತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾರ್ಗೇ ಸುಸಾರೇ
ಜ್ಞಾತೋ ಧರ್ಮೋ ವಿಚಾರೈಃ ಶ್ರವಣಮನನಯೋಃ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಂ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವಭೋಃ
ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಚಿತ್ತೇ ಶಿವಾಖ್ಯಂ ಪ್ರಚುರತರಧನಃ ನೈವ ದತ್ತಂ ದ್ವೆಜೇಭ್ಯೋ
ಹವ್ಯಂ ತೇ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೈಃ ಹುತವಹದಹನೇ ನಾರ್ಪಿತಂ ಬೀಜಮಂತ್ರೈಃ
ನೋ ತಪ್ತಂ ಗಾಂಗತೀರೇ ವ್ರತಜಾಆಅಪನಿಯಮೈಃ ರುದ್ರಜಾಪ್ಯಂ ನಜಪ್ತಂ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ
ನಗ್ನೋ ನಿಸ್ಸಂಗಶುದ್ದಃ ತ್ರಿಗುಣವಿರಹಿತೋ ಧ್ವಸ್ತಮೋಹಾಂಧಕಾರೋ
ನಾಸಾಗ್ರೇ ನ್ನಸ್ತದೃಷ್ಟಿಃ ವಿದಿತಭಗುಣೋ ನೈವ ದೃಷ್ಟಃ ಕದಾಚಿತ್
ಉನ್ಮನ್ಯಾ ವಸ್ಥಯಾ ತ್ವಾಂ ವಿಗತಕಲಿಮಲಂ ಶಂಕರಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಕ್ಷಂ ತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ
ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಥಾನೇ ಸರೋಜೇ ಪ್ರಣವಮಯಮರುತ್ ಕಂಭಿತೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾರ್ಗೇ
ಶಾಂತೇ ಸ್ವಾಂತೇ ಪ್ರಲೀನೇ ಪ್ರಕಟಿತವಿಭವೇ ದಿವ್ಯರೂಪೇ ಶಿವಾಖ್ಯೇ
ಲಿಂಗಜ್ಞೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯೇ ಸಕಲತನುಗತಂ ಶಂಕರಂನ ಸ್ವರಾಮಿ
ಕ್ಷಂ ತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ
ಹೃದ್ಯಂ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ಹೃದಯಸರಸಿಜೇ ದೀಪ್ತಮುದ್ಯಪ್ಟ್ರಕಾಶಂ
ಸತ್ಯಂಶಾಂತಸ್ವರೂಪಂ ಸಕಲಮುನಿಮನಃ ಪದ್ಮಷಂಡೈಕವೇದ್ಯಂ
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನೇ ಸುಷಪ್ತೌತ್ರಿಗುಣವಿರಹಿತಂ ಶಂಕರಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ
ಚಂದ್ರೋದ್ಭಾಸಿತ ಶೇಖರೇ ಸ್ಮರಹರೇ ಗಂಗಾಧರೇ ಶಂಕರೇ
ಸರ್ಪೈರ್ಭೂಷಿತಕಂಠರ್ಣ ವಿವರೇ ನೇತ್ರೋತ್ಥ ವೈಶಾನರೇ
ದಮ್ತಿತ್ವಕ್ಕೃತಸುಂದರಾಂಬರದರೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾರೇ ಹರೇ
ಮೋಕ್ಷರ್ಥಂ ಕುರು ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಮಚಲಾಮನ್ಯೈಸ್ತುಕಿಂ ಕರ್ಮಭಿಃ
ಕಿಂವಾ ನೇನ ಧನೇನ ವಾಜಿಕರಿಭಿಃ ಪ್ರಾಪ್ತೇನ ರಾಜ್ಯೇನ ಕಿಂ
ಕಿಂ ವಾ ಪುತ್ರಕಲತ್ರಮಿಇಇತ್ರಪಶುಭಿಃ ದೇಹೇನ ಗೇಹೇನ ಕಿಂ
ಜ್ಞಾತ್ವೈ ತತ್ ಕ್ಷಣಭಂಗುರಂ ಸಪದಿ ರೇ ತ್ಯಾ ಜ್ಯಂ ಮನೋ ದೂರತಃ
ಸ್ವಾತ್ಮಾರ್ಥಂ ಗುರುವಾಕ್ಯ ತೋ ಭಜ ಭಜ
ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಂ
ಪೌರೋಹಿತ್ಯಂ ರಜನಿಚರಿತಂ ಗ್ರಾಮಣಿತ್ವಂ ನಿಯೋಗೋ
ಮಾಠಾಪತ್ಯಂ ಹ್ಯ ನೃತವಚನಂ ಸಾಕ್ಷಿವಾದಃ ಪರಾನ್ನಂ
ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೆಷಃ ಖಲಜನರತಿಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ನಿರ್ದಯತ್ವಂ
ಮಾಭೂದೇವಂ ಮಮ ಪಶುವತೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಷು

ಆಯುರ್ನಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಯತಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಯಂ ಯೌವನಂ
ಪ್ರತ್ಯಾಯಾಂತಿ ಗತಾಃ ಪುನರ್ನ ದಿವಸಾಃ ಕಾಲೋ ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕಃ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋಯತರಂಗಭಂಗಚಪಲಾ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಲಂ ಜೀವಿತಂ
ತಸ್ಮಾನ್ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ ಶರಣದ ತ್ವಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಧುನಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *