ವಿಘ್ನೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗಣನಾಥಮನಾಥ ಬಂಧುಂ
ಸಿಂಧೂರ ಪೂರಪರಿಶೋಭಿತಗಂಡಯಗ್ಮಂ
ಉದ್ದಂಡ ವಿಘ್ನಪರಿಖಂಡನ ಚಂದದಂಡ
ಮಾಖಂಡಲಾದಿಸುನಾಯಕವೃಂದವಂದ್ಯಮ್

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಚತುರಾನನವಂದ್ಯಮಾನ
ಮಿಚ್ಛಾನುಕೂಲಮುಖಿಲಂ ಚಢಿವರಂ ದದಾನಂ
ತಂ ತುದಿಲಂ ದ್ವಿರಸನಪ್ರಿಯಯಜ್ಞಸೂತ್ರಂ
ಪುತ್ರಂ ವಿಲಾಸಚತರಂ ಶಿವಯೋಃ ಶಿವಾಯ

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮ್ಯಭಯದಂ ಖಲು ಭಕ್ತಶೋಕ
ದಾವಾನಲಂ ಗಣವಿಭು ವರಕುಂಜರಾಸ್ಯಂ
ಅಜ್ಞಾನಕನನವಿನಾಶನಹವ್ಯವಾಹ
ಮುತ್ಸಾಹವರ್ಧನಮಹಂ ಸುತಮೀಶ್ವರಸ್ಯ

ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ-ಪುಣ್ಯಂ ಸದಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಂ
ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸತತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತಃ ಪುಮಾನ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *