ಭಾನುಸೋತ್ರಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಖಲು ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ
ರೂಪಂ ಹಿ ಮಂಡಲಮೃಚೋ-ಥ ತನೂರ್ಯಜೂಂಷಿ
ಸಾಮಾನಿ ಯಸ್ಯ ಕಿರಣಾಃ ಪ್ರಭವಾದಿಹೇತುಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಹರಾತ್ಮ ಕಮಲಕ್ಷ್ಯಮಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಂ

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ತರಣಿಂ ತನುವಾಜ್ಮ ನೋಭಿ-
ರ್ಬ್ರಹ್ಮೇಂದು ಪೂರ್ವಕಸುರೈರ್ನತಮರ್ಚಿತಂಚ
ವೃಷ್ಟಿಪ್ರಮೋಚನ ನಿಗ್ರಹಹೇತು ಭೂತಂ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲನಪರಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮ ಕಂ ಚ.

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಸವತಾರಮನಂತಶಕ್ತಿಂ
ಪಾಪೌಘಶತ್ರು ಭವರೋಗಹರಂ ಪರಂ ಚ
ತಂ ಸರ್ವಲೋಕಕಲನಾತ್ಮ ಕಕಾಲಮೂರ್ತಿಂ
ಗೋಕಂಠಬಂಧನವಿಮೋಚನಮಾದಿದೇವಂ
ಶ್ಲೋಕತ್ರೇಯಮಿದಂ ಭಾನೋಃ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇತ್ತು ಯಃ
ಸ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪರಂ ಸುಖಮವಾಪ್ನು ಯಾತ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *