ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಶರದಿಂದುಕರೋಜ್ವಲಾಭಾಂ
ಸದ್ರತ್ನವತ್ಸಕಲಕುಂಡಲಹಾರಶೋಭಾಂ
ದಿವ್ಯಾಯುಧೋರ್ಜಿತಸುನೀಲ ಸಸ್ರಹಸ್ತಾಂ
ರಕ್ತೋತ್ವಲಾಭಚರಣಾಂ ಭವತೀಂ ಪರೇಶಾಂ

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಚಂಡಮುಂಡ
ಶುಂಭಾಸುರಪ್ರಮುಖದೈತ್ಯ ವಿನಾಶದಕ್ಷಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮೆಈಂದ್ರರುದ್ರಮುನಿಮೋಹನಶೀಲಲೀಲಾಂ
ಚಂಡೀಂ ಸಮಸ್ತಸುರಮೂರ್ತಿ ಮನೇಕರೂಪಾಂ

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಭಜತಾಮಖಿಲಾರ್ಥದಾತ್ರೀಂ
ಧಾತ್ರೀಂ ಸಮಸ್ತಗತಾಂ ದುರಿತಾಪಹಂತ್ರೀಂ
ಸಂಸಾರಬಂಧನವಿಮೋಚನಹೇತು ಭೂತಾಂ
ಮಾಯಾಂ ಪರಾಂ ಸಮಧಿಗಮ್ಯ ಪರಸ್ಯ ವಿಷ್ಟೋಃ

ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ದೇವ್ಯಾಶ್ಚಂಡಿಕಾಯಾಃ ಪಠೇನ್ನರಃ
ಸರ್ವಾನ್ಯಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *