ಚರ್ಪಟಕ ಪಂಜರಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮ್

[ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ]
ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಮೂಢಮತೇ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ರೇ ಸನ್ನಿಹಿತೇ ಮರನೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡುಕೃ- ಕರಣೇ

ನದಿನಮಪಿ ರಜನೀ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಶಿಶಿರವಸಂತೌ ಪುನರಾಯಾತಃ
ಕಾಲಃ ಕ್ರೀಡತಿ ಗಚ್ಛತ್ಯಾಯುಃ ತದಪಿನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾವಾಯುಃ

ಅಗ್ರೇವಹ್ನಿಃಪೃಷ್ಠೇ ಭಾನೂ ರಾತ್ರೌ ಚಿಬುಕಸಮರ್ಪಿತಜಾನುಃ
ಕರತಲಭಿಕ್ಷಾ ತರುತಲಾವಾಸಃ ತದಪಿನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾಪಾಶಃ

ಯಾವದ್ವಿತ್ತೋಪಾರ್ಜಶಕ್ತಃ ತಾವನ್ನಿ ಜಪರಿವಾರೋ ರಕ್ತಃ
ಪಶ್ಚಾದ್ಧಾವತಿ ಜರ್ಜರದೇಹೇ ವಾರ್ತಾಂ ಪೃಚ್ಛತಿ ಕೋಪಿ ನ ಗೇಹೇ

ಜಟಿಲೋ ಮುಂಡೀ ಲಂಚಿತಕೇಶಃ ಕಾಷಾಯಾಂಬರ ಬಹುಕೃತವೇಷಃ
ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ನ ಪಶ್ಯತಿಮೂಢಃ ಉದರನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತವೇಷಃ

ಭಗದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿದಧೀತಾ ಗಂಗಾಜಲಲವಕಣಿಕಾ ಪೀತಾ
ಸಕೃದಪಿ ಯಸ್ಯ ಮುರಾರಿಸಮರ್ಚಾ ತೇನ ಕರೋತಿ ಯಮೋಪಿನ ಚರ್ಚಾ

ಅಂಗಂ ಗಲಿತಂ ಪಲಿತಂ ಮುಂಡಂ ದಶನವಿಹೀನಂ ಜಾತಂ ತುಂಡಂ
ವೃದ್ಧೋ ಯಾತಿ ಗೃಹೀತ್ವಾಠ ದಂಡಂ ತದಪಿನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾಪಿಂಡಂ

ಬಾಲಸ್ತಾವತ್ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತ್ಃ ತರುಣಸ್ತಾವ್ ತರುಣೀರಕ್ತಃ
ವೃದ್ಧಸ್ತಾವತ್ ವಿಂತಾಲಗ್ನಃ ಪರಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕೋಪಿ ನ ಲಗ್ನಃ

ಪುರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನೀಠರೇ ಶಯನಂ
ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ಖಲು ದುಸ್ತಾರೇ ಕೃಪಯಾ ಪಾರೇ ಪಹಿ ಮುರಾರೇ

ಪುನರಪಿ ರಜನೀ ಪುನರಪಿ ದಿವಸಃ ಪುನರಪಿ ಪಕ್ಷಃ ಪುನರಪಿಮಾಸಃ
ಪುನರಪ್ಯಯನಂ ಪುನರಪಿ ವರ್ಷಂತದಪಿನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾಮರ್ಷಂ

ವಯಸಿ ಗತೇ ಕಃ ಕಾಮವಿಕಾರಃ ಶುಷ್ಕೇ ನೀರೇ ಕಃ ಕಾಸಾರಃ
ನಷ್ಟೇದ್ರವ್ಯೇಕಃ ಪರಿವಾರಃ ಜ್ಞಾತೇ ತತ್ವ್ತೇಕಃ ಸಂಸಾರಃ

ನಾರೀಸ್ತನಭರನಾಭಿನವೇಶಂ ಮಿಥ್ಯಾಮಾಯಾಮೋಹಾವೇಶಂ
ಏತನ್ಮಾಂಸವಸಾದಿವಿಕಾರಂ ಮನಸಿ ವಿಚಾರಯ ವಾರಂ ವಾರಂ

ಕಸ್ತ್ವಂ ಕೋಹಂ ಕುತ ಆಯಾತಃ ಕಾ ಮೇ ಜನನೀ ಕೋ ಮೇ ತಾತಃ
ಇತಿ ಪರಿಭಾವಯ ಸರ್ವಮಸಾರಂ ವಿಶ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಪ್ನವಿಚಾರಂ

ಗೇಯಂ ಗೀತಾನಾಮಸಹಸ್ರ ಧ್ಯೇಯಂ ಶ್ರೀಪತಿ ರೂಪಮಜಸ್ರಂ
ನೇಯಂ ಸಜ್ಜನಸಂಗೇ ಚಿತ್ತಂ ದೇಯಂ ದೀನಜನಾಯ ಚ ವಿತ್ತಂ

ಯಾವಜ್ಜೀವೋ ನಿವಸತಿ ದೇಹೇ ಕುಶಲಂ ತಾವತ್ ಪೃಚ್ಛತಿ ಗೇಹೇ
ಗತಿವತಿ ವಾಯೌ ದೇಹಾಪಾಯೇ ಭಾರ್ಯಾ ಬಿಭ್ಯತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಯೇ

ಸುಖತಃ ಕ್ರಿಯತೇ ರಾಮಾಭೋಗಃ ಪಶ್ಚಾದ್ಧಂತ ಶರೀರೇರೋಗಃ
ಯದ್ಯಪಿ ಲೋಕೇ ಮರಣಂ ಶರಣಂ ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತಿ ಪಾಪಾಚರಣಂ

ರಥ್ಯಕರ್ಪಟವಿರಚಿತಕಂಥಃ ಪುಣಾಯಪುಣ್ಯವಿವರ್ಜಿತಪಂಥಃ
ನಾಹಃ ನ ತ್ವಂ ನಾಯಂ ಲೋಕಃ ತದಪಿ ಕಿಮರ್ಥಂ ಕ್ರಿಯತೇ ಶೋಕಃ

ಕುರತೇ ಗಂಗಾಸಾಗರಗಮನಂ ವ್ರತಪರಿಪಾಲನಮಥವಾ ದಾನಂ
ಜ್ಞಾನವಿಹೀನೇ ಸರ್ವಮನೇನ ಮುಕ್ತಿರ್ನಭವತಿ ಜನ್ಮಶತೇನ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *