ಗಾಯತ್ರೀಸ್ತೋತ್ರಂ

ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೃದಯಂ ಪಾಪನಾಶನಂ
ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಕಥಿತಂ ತಸ್ಮಾದ್ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೀರಯ

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಉವಚ
ಆದಿಶಕ್ತೇ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣಿ
ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಕೇ೭ನಂತೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯೇ ತೇ ನಮೋ ೭ಸ್ತುತೇ

ತ್ವಮೇದ ಸಂಧ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರಿ ಚ ಸರಸ್ವತಿ
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ರೌದ್ರೀ ರಕ್ತಾ ಶ್ವೇತಾ ಸಿತೇತಾರಾ

ಪ್ರಾತರ್ಬಾಲಾ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಯೌವನಸ್ಥಾಭವೇತ್ಪುನುಃ
ವೃದ್ಧಾಸಾಯಂ ಭಗವತೀ ಚಿಂತ್ಯತೇ ಮುನಿಭಿಃ ಸದಾ

ಹಂಸಸ್ಥಾಗರುಢಾರೂಢಾ ತಥಾ ವೃಷಭವಾಹಿನಿ
ಋಗ್ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀ ಭೂಮೌ ದೃಶ್ಯತೇ ಯಾ ತಪಸ್ವಿಭಿಃ

ಯಜುರ್ವೇದಂ ಪಠಂತೀ ಚ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ವಿರಾಜತೇ
ಸಾ ಸಾಮಗಾಪಿ ಸರ್ವೆಷು ಭ್ರಾಮ್ಯಮಾಣಾ ತಥಾ ಭುವಿ

ರುದ್ರಲೋಕಂ ಗತಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ
ತ್ವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲೋಕೇ೭ಮರ್ತ್ಯಾನುಗ್ರಹಾಕಾರಿಣೀ

ಸಪ್ತರ್ಷಿಪ್ರೀತಿ ಜನನೀ ಮಾಯಾ ಬಹುವರಪ್ರದಾ
ಶಿವಯೋಃ ಕರವೇತ್ತೋತ್ಥಾಹ್ಯಶ್ರುಸ್ವೇದಮುದ್ಬವಾ

ಆನಂದಜನನೀ ದುರ್ಗಾ ದಸಧಾ ಪರಿಪಠ್ಯತೇ
ವರೇಣ್ಯಾ ವರದಾ ಚೈವ ವರಿಷ್ಠಾವರವರ್ಣಿನೀ

ಗರಿಷ್ಠಾ ಚ ವರಾಹಾ ಚ ವರಾರೋಹಾ ಚ ಸಪ್ತಮೀ
ನೀಲಗಂಗಾ ತಥಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಸರ‍್ವದಾ ಭೋಗಮೋಕ್ಷದಾ

ಭಾಗೀರಥೀ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ ಪಾತಾಲೇ ಭೋಗವತ್ಯಪಿ
ತ್ರಿಲೋಕವಾಹಿನೀ ದೇವೀ ಸ್ಥಾನತ್ರಯನೀ

ಭೋರ್ಲೋಕಸ್ಥಾತ್ವಮೇವಾಸಿ ಧರಿತ್ರೀ ಲೋಕಧಾರಿಣೀ
ಭುವೋ ಲೋಕೇ ವಾಯುಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವರ್ಲೋಕೇ ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಿಃ

ಮಹರ್ಲೋಕೇ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಜನಲೋಕೇ ಜನೇತ್ಯಪಿ
ತಪಸ್ವಿನೀ ತಪೋಲೋಕೇ ಸತ್ಯಲೋಕೇ ಚ ಸತ್ಯವಾಕ್

ಕಮಲಾ ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಾ
ರುದ್ರಲೋಕೇ ಸ್ಥಿತಾ ಗೌರೀ ಹರಾರ್ಧಾಂಗನಿವಾಸಿನಿ

ಅಹಮೋಮಹತಶ್ವೈವ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಗೀಯಸೇ
ಸಾಮಾನ್ಯವಸ್ಥಾತ್ಮಿಕಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಶಬಲಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ

ತತಃ ಪರಾ ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಮಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಗೀಯಸೇ
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿಶಕ್ತಿದಾ

ಗಂಗಾ ಚ ಯಮುನಾ ಚೈವ ವಿಪಾಶಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ
ಸರಯೂರ್ದೇವಿಕಾ ಸಿಂಧುರ್ನರ್ಮದೈರಾವತೀ ತಥಾ

ಗೋದಾವರೀ ಶತಧ್ರೂಷ್ಚಕಾವೇರಿ ದೇವಲೋಕಗಾ
ಕೌಶಿಕಾ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಚ ವಿತಸ್ತಾಚ ಸರಸ್ವತೀ

ಗಂಡಕೀ ತಪನೀ ತೋಯಾಸ ಗೋಮತೀವೇತ್ರವತ್ಯಪಿ
ಇಡಾ ಚ ಪಿಂಗಲಾ ಚೈವ ಸುಷಮ್ನಾ ಚ ತೃತೀಯಕಾ

ಗಾಂಧಾರೀ ಹಸ್ತಜಿಹ್ವಾ ಚ ಪೂಷಾ೭ಪೂಷಾ ತಥೈವ ಚ
ಆಲಂಬುಷಾ ಕುಹೂಶ್ಚೈವ ಶಂಖಿನೀ ಪ್ರಾಣವಾಹಿಸೀ

ನಾಡೀ ಚ ತ್ವಂ ಶರೀರಸ್ಥಾಗೀಯಸೇ ಪ್ರಾಕ್ತನೈರ್ಬುದೈಃ
ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಃ ಕಂಠಸ್ಥಾಸ್ವಪ್ನದಾಯಿಕಾ

ತಾಲುಸ್ಥಾತ್ವಂ ಸದಾಧಾರಬಿಂದುಸ್ಥಾಬಿಂದುಮಾಲಿನೀ
ಮೂಲೇ ತು ಕುಂಡಲೀ ಶಕ್ತಿವ್ಯಾಪಿನೀ ಕೇಶಮೂಲಗಾ

ಶಿಖಿಮಧ್ಯಾಸನಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಶಿಖಾಗ್ರೇತು ಮನೋನ್ಮಣಿಃ
ಕಿಮನ್ಯದ್ಬಹೊನೋಕ್ತೇನ ಯತ್ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತೀತ್ರಯೇ

ತತ್ಸರ್ವಂ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವಿ ಶ್ರೀಯೇ ಸಂಧ್ಯೇ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ
ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಬಹು ಪುಣ್ಯದಂ

ಮಹಾಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾಸಿಧ್ಧಿವಿಧಾಯಕಂ
ಯ ಇದಂ ಕೀರ್ತಯೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಸಮಾಹಿತಃ

ಅಪುತ್ರಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಪುತ್ರಂ ಧನಾರ್ಥೀಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್
ಪರ್ವತೀರ್ಥತಪೋದಾನಯಜ್ಞಯೋಗಫಲಂ ಲಭೇತ್

ಭೋಗನ್ಬುಕ್ತ್ವಾ ಚಿರಂಕಾಲಮಂತೇ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನು ಯಾತ್
ತಪಸ್ವಿಭಿಃ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ನಾನಕಲೇ ತು ಯಃ ಪಠೇತ್

ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಜಲೇ ಮಗ್ನಃ ಸಂಧ್ಯಾಮಜ್ಜನಜಂ ಫಲಂ
ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹಃ ಸತ್ಯಂ ಭವತಿ ನಾರದ

ಶೃಣುಯಾದ್ಯೋಪಿ ತದ್ಭಕ್ತ್ಯಾಸ ತು ಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ
ಪೀಯೂಷಸದೃಶಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸಂಧ್ಯೋಕ್ತಂ ನಾರದೇರಿತಂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *