ಗಾಯತ್ರೀಕವಚಂ

ನಾರದ ಉವಾಚ
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಥ ಸಂಶಯೋಸ್ತಿ ಮಮ ಪ್ರಭೋ
ಚತುಷ್ಪಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞಪಾತಕಾದ್ಯೋಗವಿದ್ವರ

ಮುಚ್ಯೇತ ಕೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್
ದೇಹಶ್ಯ ದೇವತಾರೂಪೋ ಮಂತ್ರರೂಪೋ ವಿಶೇಷತಃ

ಕರ್ಮ ತಚ್ಛೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನ್ಯಾಸಂ ಚ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ
ಋಷಿಶ್ಛಂದೋ೭ಧಿದೈವಂ ಚ ಧ್ಯಾನಂ ಚ ವಿಧಿತ್ಪ್ರಭೋ

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ
ಅಸ್ತ್ಯೇಕಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರೀ ವಚನಂ ತಥಾ
ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ

ಸರ್ವನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಡೆವೀರೂಪಶ್ಚಚಾಯತೇ
ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ

ಋಷಯೋ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವ ಶ್ಫಂದಾಂಸಿ ನಾರದ
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ದೇವತೋಕ್ತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಪರಮಾ ಕಲಾ

ತದ್ಬೀಜಂ ಭರ್ಗ ಇತ್ಯೇಷಾ ಶಕ್ತಿರುಕ್ತಾಮನೀಷಿಭಿಃ
ಕೀಲಕಂ ಚ ಧಿಯಘ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಜನಂ

ಚತುರ್ಭಿರ್ಹೃದಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತ್ರಿಭರ್ವರ್ಣೈಶ್ಶಿರಸ್ಮೃತಂ
ಚತುರ್ಭಿಃಸ್ಯಾಭ್ಫಿಖಾ ಪಶ್ಚಾತ್ ತ್ರಿಭಿಸ್ತು ಕವಚಂ ಸ್ಮೃತಂ

ಚತುರ್ಭಿರ್ನೇಯ್ರ ಮುದ್ಧಿಷ್ಟಂ ಚತುರ್ಭಿಸ್ಯಾತ್ತದಸ್ತ್ರಕಂ
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಧಕಾಭಿಷ್ಟದಾಯಕಂ

ಮುಕ್ತಾವಿದ್ರು ಮಹೇಮನೀರಧವಲಚ್ಛಾಯೈರ್ಮುಖೈಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ
ಯುಕ್ತಾಮಿಂದುಕಲಾನಿಬದ್ಧಮುಕುಟಾಂ ತತ್ವಾರ್ಥವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಂ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಂಕುಶಕಶಾಃ ಶುಭ್ರಂಕಪಾಲಂಗುಣಂ
ಶಂಖಚಕ್ರಮಥಾರವಿಂದಯುಗಲಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತೀಂ ಭಜೇ

ಗಾಯತ್ರೀ ಪೂರ್ವತಃಪಾತು ಸಾವಿತ್ರೀ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ
ಬ್ರಹ್ಮಸಂಧ್ಯಾ ತುಮೇ ಪಶ್ಚಾದುತ್ತರಾಯಾಂ ಸರಸ್ವತೀ

ಪಾರ್ವತೀ ಮೇ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇತ್ವಾವಕೀ ಜಲಶಾಯಿನೇ
ಯಾತುಧಾನೀ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇದ್ಯಾತುಧಾನಭಯಂಕರೀ

ಪಾವಮಾನೀ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇತ್ಪವಮಾನವಿಲಾಸಿನೀ
ದಿಶಂ ರೌದ್ರೀಂ ಚ ಮೇ ಪಾತು ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರರೂಪಿಣೀ

ಊರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಮೇ ರಕ್ಷೆದಧಸ್ತಾದ್ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ
ಏವಂ ದಶದಿಶೋ ರಕ್ಷೇತ್ಸರ್ವಾಂಗಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀ

ತತ್ಪದಂ ಪಾತು ಮೇ ಪಾದೌ ಜಂಘೇ ಮೇ ಸವಿತುಃ ಪದಂ
ವರೇಣ್ಯಂ ಕಟಿದೇಶಂ ತುನಾಭಿಂ ಭರ್ಗಸ್ತಥೈವ ಚ

ದೇವಸ್ಯ ಮೇ ತತ್ಧೃದಯಂ ಧೀಮಹೀತಿ ಚ ಗಲ್ಲಯೋಃ
ಧಿಯಃ ಪದಂ ಚ ಮೇ ನೇತ್ರೇ ಯಃ ಪದಂ ಮೇ ಲಲಾಟಕಂ

ನಃ ಪಾತು ಮೇ ಪದಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಶಿಖಾಯಾಂ ಮೇ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್
ತತ್ಪದಂ ಪಾತು ಮೂರ್ಧಾನಂ ಸಕಾರಃಪಾತು ಭಾಲಕಂ

ಚಕ್ಷುಷೀ ತು ವಿಕಾರರ್ಣೋ ತುಕಾರಾಸ್ತು ಕಪೋಲಯೋಃ
ನಾಸಾಪುಟಂ ವಕಾರಾರ್ಣೋರೇಕಾರಸ್ತು ಮೂಖೇ ತಥಾ

ಣಿಕಾರ ಊರ್ಧ್ವಮೋಷ್ಠಂ ತು ಯಕಾರಸ್ತ್ವ ಧರೋಷ್ಠಕಂ
ಅಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ಭಕಾರಾರ್ಣೋ ರ್ಗೋಕಾರಶ್ಚುಬುಕೇ ತಥಾ

ದೇಕಾರಂ ಕಂಠದೇಶೇ ತು ವಕಾರಃ ಸ್ಕಂಧದೇಶಕಂ
ಸ್ಯಕಾರೋ ದಕ್ಷಿಣಂ ಹಸ್ತಂ ಧಿಕಾರೋ ವಾಮಹಸ್ತಕಂ

ಮಕಾರೋ ಹೃದಯಂ ರಕ್ಷೇದ್ಧೀಕಾರ ಉದರೇ ತಥಾ
ಧಿಕಾರೋನಾಭಿದೇಶೇ ತು ಯೋಕಾರಾಸ್ತು ಕಟಿಂ ತಥಾ

ಗುಹ್ಯಂ ರಕ್ಷತು ಯೋಕಾರಃ ಊರೂ ದ್ವೌನಃ ಪದಾಕ್ಷರಂ
ಪ್ರಕಾರೋ ಜಾನುನೀ ರಕ್ಷೇಚ್ಚೋಕಾರೋ ಜಂಘದದೇಶಕಂ

ದಕಾರೋ ಗುಲ್ಫದೇಶೇ ತು ಯಾಕಾರಃ ಪದಯುಗ್ಮ ಕಂ
ತಕಾರವ್ಯಂಜನಂ ಜೈವ ಸರ್ವಾಂಗೇ ಮೇ ಸದಾ೭ವತು

ಇಂದು ತು ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಬಾಧಾಶತವಿನಾಶನಂ
ಚತುಷ್ಟಷ್ಟಿಕಲಾವಿದ್ಯಾದಾಯಕಂ ಮೋಕ್ಷಕಾರಕಂ

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಚ್ಚತಿ
ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾದ್ವಾ೭ಪಿ ಗೋಸಹಸ್ರಫಲಂ ಲಭೇತ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *