ಅನ್ಯಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

ರ್ಬಹ್ಮಾ ಮುರಾರಿಸ್ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾರೀ
ಭಾನುಃ ಶಶೀ ಭೂಮಿಸುತೋ ಬುಧಶ್ಚ
ಗುರುಶ್ಚ ಶುಕ್ರಃ ಶನಿರಾಹುಕೇತವಃ
ಕುರ್ವಂತು ಸರ್ವೇ ಮಮ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್

ಭೃಗುರ್ವಸಿಷ್ಠಃ ಕ್ರತುರಂಗಿರಾಶ್ಚ
ಮನುಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಹಶ್ಚ ಗೌತಮಃ
ರೈಭ್ಯೋ ಮರೀಚಿಃ ಚ್ಯವನಶ್ಚ ದಕ್ಷಃ
ಕುರ್ವಂತು ಸರ್ವೇ ಮಮ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್

ಸನತ್ಕುಮಾರಃ ಸನಕಃ ಸನಂದನಃ
ಸನಾತನೋಪ್ಯಾಸುರಿಪಿಂಗಲೌ ಚ
ಸ್ತಸ್ವರಾಃ ಸಪ್ತರಸಾರಲಾನಿ
ಕುರ್ವಂತು ಸರ್ವೇ ಮಮ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್

ಸಪ್ತಾರ್ಣವಾಃ ಸಪ್ತಕುಲಾಚಲಾಶ್ಚ
ಸಪ್ತರ್ಷಯೋ ದ್ವೀಪವನಾನಿ ಸಪ್ತ
ಭುರಾದಿ ಕೃತ್ವಾ ಭುವನಾನಿ ಸಪ್ತ
ಕುರ್ವಂತು ಸರ್ವೇ ಮಮ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್

ಪೃಥ್ವೀ ಸುಗಂಧಾ ಸರಸಾಸ್ತಥಾಪಃ
ಸ್ವರ್ಶೀ ಚ ವಾಯುಃ ಜ್ವಲನಃ ಸತೇಜಾಃ
ನಭಃ ಸಶಬ್ಧಂ ಮಹತಾ ಸಹೈವ
ಕುರ್ವಂತು ಸರ್ವೇ ಮಮ ಸುಪ್ರಭಾತಂ

ಇತ್ಥಂ ಪ್ರಭಾತೇ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ
ಪಠೇತ್ ಸ್ಮರೇದ್ವಾ ಶೃಣುಯಾಚ್ಚ ತದ್ವತ್
ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶಸ್ತ್ವಿಹ್ ಸುಪ್ರಭಾತಂ
ಭವೇಚ್ಚ ನಿತ್ಯಂ ಭಗವತ್ವ್ರಸಾದಾತ

ವೈನ್ಯಂ ಪೃಥುಂ ಹೈಹಯಮರ್ಜುನಂ ಚ
ಶಾಕುಂತಲೇಯಂ ಭರತಂ ನಲಂ ಚ
ರಾಮಂ ಚ ಯೋ ವೈಸ್ಮರತಿ ಪ್ರಭಾತೇ
ತಸ್ಯಾರ್ಥಲಾಭೋ ವಿಜಯಶ್ಚ ಹಸ್ತೇ

ಬಲಿರ್ವಿಭೀಷಣೋ ಭೀಷ್ಮಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ನಾರದೋ ಧುವಃ
ಷಡೇತೇ ವೈಷ್ಣವಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸೋ ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಃ
ಕೃಪಃ ಪರಶುರಾಮಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೇ ಚಿರಜೀವಿನಃ

ಸಪ್ತೈತಾನ್ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮಥಾಷ್ಟಮಂ
ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಂ ಸಾಗ್ರಮಪಮೃತ್ಯುವಿವರ್ಜಿತಃ

ಅಹಲ್ಯಾ ದ್ರೌಪದೀ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರೀ ತಥಾ
ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್

ಕಾರ್ಕೋಟಕಸ್ಯ ನಾಗಸ್ಯ ದಮಯಂತ್ಯಾ ನಲಸ್ಯ ಚ
ರುತುಪರ್ಣಸ್ಯ ರಾಜರ್ಷೇಃ ಕೀರ್ತನಂ ಕಲಿನಾಶನಮ್

ಧರ್ಮೋ ವಿವರ್ಧತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿ ರಕೀರ್ತನೇನ
ಪಾಪಂ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ವೃಕೋದರಕೀರ್ತನೇನ
ಶತ್ರುರ್ವಿನಶ್ಯತಿ ಧನಂಜಯ ಕೀರ್ತನೇನ
ಮಾದ್ರೀಸುತೌ ಕಥಯುತಾಂ ನ ಭವಂತಿ ರೋಗಾಃ

ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಲಂ ಕುರು

ಸಮುದ್ರವಸನೇ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ತನಮಂಡಲೇ
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮೇ

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯಮಯಾದಿದೇವ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣೋ ಭವದಾಜ್ಞಯೈವ

ಪಾತ್ರಃ ಸಮುತ್ಥಾಯ ತವ ಪ್ರಿಯಾರ್ಥಂ
ಸಂಸಾರ ಯಾತ್ರಾಮನುವರ್ತಯಿಷ್ಯೇ

ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕರಮೂಲೇ ಸರಸ್ವತೀ
ಕರಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾ ಗೌರೀ ಪ್ರಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನಮ್

ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ
ನ್ಯಾಯ್ಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀ ಮಹೀಶಾಃ\
ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ
ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು

ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ-ಸಸ್ಯಶಾಲಿನೀ
ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ ಸಜ್ಜನಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ

ಅಪುತ್ರಾಃ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣಃ
ಅಧನಾಃ ಸಧನಾಃ ಸಂತು ಜೀವಂತು ಶರದಾಂ ಸತಂ

ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ
ಸರ್ವೇಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾಕಶ್ಛಿದ್ದುಃಖಮಾಪ್ನುಯಾತ್

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇದ್ರಿಯೈರ್ವಾ
ಬುಧ್ಯಾ ತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವತ್
ಕರೊಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ
ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *