ಅನ್ಯಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

ರ್ಬಹ್ಮಾ ಮುರಾರಿಸ್ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾರೀ ಭಾನುಃ ಶಶೀ ಭೂಮಿಸುತೋ ಬುಧಶ್ಚ ಗುರುಶ್ಚ ಶುಕ್ರಃ ಶನಿರಾಹುಕೇತವಃ ಕುರ್ವಂತು ಸರ್ವೇ ಮಮ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ಭೃಗುರ್ವಸಿಷ್ಠಃ ಕ್ರತುರಂಗಿರಾಶ್ಚ ಮನುಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಹಶ್ಚ ಗೌತಮಃ ರೈಭ್ಯೋ ಮರೀಚಿಃ ಚ್ಯವನಶ್ಚ ದಕ್ಷಃ ಕುರ್ವಂತು ಸರ್ವೇ ಮಮ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ಸನತ್ಕುಮಾರಃ ಸನಕಃ ಸನಂದನಃ ಸನಾತನೋಪ್ಯಾಸುರಿಪಿಂಗಲೌ ಚ ಸ್ತಸ್ವರಾಃ ಸಪ್ತರಸಾರಲಾನಿ ಕುರ್ವಂತು ಸರ್ವೇ ಮಮ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ಸಪ್ತಾರ್ಣವಾಃ ಸಪ್ತಕುಲಾಚಲಾಶ್ಚ ಸಪ್ತರ್ಷಯೋ ದ್ವೀಪವನಾನಿ ಸಪ್ತ ಭುರಾದಿ ಕೃತ್ವಾ ಭುವನಾನಿ ಸಪ್ತ ಕುರ್ವಂತು ಸರ್ವೇ ಮಮ …

Continue reading

SrIkRuShNa stOtraM

kRuShNatvadIyapadapaMkajarAMtE adyaiva mE viSatu mAnasarAjahaMsaH\ prANaprayANasamayE kaPavAtapittaiH kaMThAvarOdhanavidhau smaraNaM kutasE gOviMda gOviMda harE murArE gOviMda gOviMda mukuMda kRuShNa gOviMda gOviMda rathAMgapANE gOviMda gOviMda namAmi nityam gOviMdadEti sadA snAnaM gOviMdEti sadA japaM gOviMdEti sadA dhyAnaM sadA gOviMdakIrtanam kRuShNAya vAsudEvAya dEvakInaMdanAya ca naMdagOpakumAra gOviMdAya namO namaH kRuShNaya vAsudEvAya harayE paramAtmanE praNataklESanASAya gOviMdAya …

Continue reading

ಶಿವಷಡಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂಕಾರಂ ಬಿಂದುಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂ ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಂತಿ ಋಷಯೋ ದೇವಾ ನಮಂತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ ನರಾ ನಮಂತಿ ದೇವೇಶಂ ನ ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಮಹಾಧ್ಯನಂ ಪರಾಯಣಮ್ ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ದೇವಂ ಮ ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಮ್ ಶಿವಮೇಕಪದಂ ನಿತ್ಯಂ ಶಿ ಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸುಕಿಃ ಕಂಠಭೂಷಣಮ್ ವಾಮೇ …

Continue reading

ಶಿವಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆದೌ ಕರ್ಮಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಕಲಯತಿ ಕಲುಷಂ ಮಾತೃಕುಕೌಸ್ಪ್ಥಿತಂ ಮಾಂ ವಿಣ್ಮೂತ್ರಾಮೇದ್ಯಮಧ್ಯೇ ಕ್ವಥಯತಿ ನಿತರಾಂ ಜಾಠರೋ ಜಾತವೇದಾಃ ಯದ್ಯದ್ವೈ ತತ್ರ ದುಃಖಂ ವ್ಯಥಯತಿ ನಿತರಾಂ ಶಕ್ಯತೇ ಕೇನ ಮಕ್ತುಂ ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಬಾಲ್ಯೇ ದುಃಖಾತಿರೇಕಾನ್ಮ ಲಲುಲಿತಪಪುಃ ಸ್ತನ್ಯಪಾನೇ ಪಿಪಾಸಃ ನೋ ಶಕ್ತಶ್ಚೇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯೋ ಭವಗುಣಜನಿತಾ ಜಂತವೋ ಮಾಂ ತುದತಿ ನಾನಾ ರೋಗಾತಿದುಃಖಾದ್ರು ದನಪರವಶಃ ಶಂಕರಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ …

Continue reading

ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ

ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹರಿಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭಂ ಜಾನಕೀನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೇ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಧವಂ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಧರಂ ರಾಧಿಕಾರಾಧಿತಂ ಇಂದಿರಾಮಂದಿರಂ ಚೇತಸಾ ಸುಂದರಂ ದೇವಕೀನಂದನಂ ನಂದಜಂ ಸಂದಧೇ ವಿಷ್ಣವೇ ಜಿಷ್ಣವೇ ಶಂಖಿನೇ ಚಕ್ರಿಣೇ ರುಕ್ಮಿಣೀರಾಗಿಣೇ ಜಾನಕೀಜಾನಯೇ ಬಲ್ಲವೀವಲ್ಲಭಾಯಾರ್ಚಿತಾಯಾತ್ಮನೇ ಕಂಸವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ವಂಶಿನೇ ತೇ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಗೋವಿಂದ ಹೇ ರಾಮ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಪತೇ ವಸುದೇವಾಜಿತ ಶ್ರೀನಿಧೇ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಹೇ ಮಾಧವಾಧೋಕ್ಷಜ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕ ದ್ರೌಪದೀರಕ್ಷಕ ರಾಕ್ಷಸಕ್ಷೋಭಿತಃ ಸೀತಯಾ ಶೋಭಿತೋ …

Continue reading

श्री कृष्णाष्टक

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकीपरमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अतसीपुष्टसंकाशं हारनूपुरशोभितं रत्नकंकणकेयूरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचंद्रनिभाननं विलसत्कुंडलधरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मंदारगंधसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भजं बर्हिपिंछावचूडांगं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं उत्फुल्लपद्म पत्ताक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शरोरत्नं शिरोरत्नं कृष्णं वंदे जगद्गुरु रुक्षिणीकेलिसंयुक्तं पीतांबरसुशोभितं अवाप्ततुलसिगंधं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वंद्व कुंकुमांकितवक्षसं श्रीनिकेतं महेष्वासं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीवत्सांकं …

Continue reading

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ

ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸೀಪುಷ್ಟಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭಜಂ ಬರ್ಹಿಪಿಂಛಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲಪದ್ಮ ಪತ್ತಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶರೋರತ್ನಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ರುಕ್ಷಿಣೀಕೇಲಿಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತತುಲಸಿಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಷ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ …

Continue reading

ಪಾಂಡರಂಗಾಷ್ಟಕಂ

ಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ತಟೇ ಭೀಮರಥ್ಯಾ ವರಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯದತುಂ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ ಸಮಾಗತ್ಯ ತಿಷ್ಠಂತಮಾನಂದ ಕಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ತಡಿದ್ತ್ವಾಸಸಂ ನೀಲಮೇಘಾವಭಾಸಂ ರಮಾಮಂದಿರಂ ಸುಂದರಂ ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶಂ ವರಂ ತ್ವಿಷ್ಟಿಕಾಯಾಂ ಸಮನ್ಯಸ್ತಪಾದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವಾಬ್ಧೇರಿದಂ ಮಾಮಕಾನಾಂ ನಿತಂಭಃ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದೃತೋ ಯೇ ನತಸ್ಮಾತ್ ವಿಧಾತುರ್ವಸತ್ಯೈ ದೃತೋ ನಾಭಿಕೋಶ್ಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಸ್ಫುರತ್ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಂ ಕಂಠದೇಶೇ ಶ್ರೀ ಯಾಜುಷ್ಟಕೇಯೂರಕಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶಿವ ಶಾಂತಮೀಡ್ಯಂ ವರಂ ಲೋಕಪಾಲಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಭಜೇ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಬಿಂಬಾನನಂ …

Continue reading

श्री रामष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं

श्रीराघवं दशरथात्म जमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं अजानुबाहुमरविंददळायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेहिसहितं सुरद्रु मलते हैमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरसने सुस्थितं अग्रे वाचयति प्रभंजनसुते तत्त्वं मुनिभ्यःपरं व्याख्यांतं भरतादिभिः परिवृत्त्रामं भजे श्यामलं श्रीरामो रमभद्रश्चरामचंद्रश्चशाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेंद्रो रघुपुंगवः जानकीवल्लभो जैत्तो जरामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दांतश्मरणत्राणतत्परं वालिप्रमथको वाग्मी सत्यवाक्सक्य विक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमदाश्रितः कौसलेयः …

Continue reading

ಶ್ರೀ ರಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮ ಜಮಪ್ರಮೇಯಂ ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪಂ ಅಜಾನುಬಾಹುಮರವಿಂದದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರವಿನಾಶಕರಂ ನಮಾಮಿ ವೈದೇಹಿಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರು ಮಲತೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೇ ಮಧ್ಯೇ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಸನೇ ಸುಸ್ಥಿತಂ ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ್ತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತ್ತ್ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಶ್ರೀರಾಮೋ ರಮಭದ್ರಶ್ಚರಾಮಚಂದ್ರಶ್ಚಶಾಶ್ವತಃ ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜೇಂದ್ರೋ ರಘುಪುಂಗವಃ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋ ಜೈತ್ತೋ ಜರಾಮಿತ್ರೋ ಜನಾರ್ದನಃ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯೋ ದಾಂತಶ್ಮರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಂ ವಾಲಿಪ್ರಮಥಕೋ ವಾಗ್ಮೀ ಸತ್ಯವಾಕ್ಸಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮಃ ಸತ್ಯವ್ರತೋ ವ್ರತಧರಃ ಸದಾ ಹನುಮದಾಶ್ರಿತಃ ಕೌಸಲೇಯಃ …

Continue reading

श्री रामाष्टकं

भॆजे विशेषसुंदरं समस्त पापखंडनम् स्वभक्तचित्तरंजनं सदैव राममद्वयम् जटाकलापशो भितं समस्तपापनाशकम् स्वणक्तभीतिबंजनं भजेह राममद्वयम निजस्वरूपबोधकम् कृपाकरं भवापहम् समं शिवं निरंजनं भजेह राममद्वयम् सप्रपंचकल्पितं ह्यनाम रूपवास्तवम् निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयम् निष्ट्रपंचनिर्विकल्पनिर्मलं निरामयं चिदेकरूपसंततं बजेह राममद्वयम् भवब्दि प्तोरूपकं ह्य शेषदेहकल्पितम् गुणकरं कृपाकरं भजेहराममद्वयम् महासुवाक्य बोधकैर्विराजमानवाक्पदैः परब्रह्म व्यापकं भजेह राममद्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदंभवच्छिदं भ्रमापहम् विराजमानदैशिकं …

Continue reading

श्री रामरक्षास्तोत्रं

अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य बुधकौशिकऋषिः! श्री सीतारामचंद्रो देवता! अनुष्टप् छंदः ! सीता शक्तिः\\ श्रीमद्धनुमान् कीलकं!! श्री रामचंद्र प्रित्यर्थे राम रक्षास्तोत्रजपे विनियोग!! !!धान्य!! ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मा सनस्थं पीतं वासो वसनं नवमकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं!! वामांकारूढसीतामुककमलमिलल्लोचनं नीरदाभं! ना ना लंकारदीप्तंद धतमुरुजटामंडलं रामचंद्रम्!! चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरं! एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा निलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं! जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमंडितं सासितूणधनुर्बाणपाणिं …

Continue reading