श्री विश्वकर्मपरब्रह्मध्यानं

भूयान्नः सुगमं यदाहुरमृतं ज्ञानैकगम्यं बुधाः
अंतर्यच्फ सुशिक्षितृर्नियमितप्राणादिर्भि र्मृग्यते

यद्धीप्त्या च विभत्यहो प्रतिदिनं सूर्यादि ज्योतिर्गणः
ज्तोतिस्तत् स्थिरभक्तियोगसुलभं श्री विश्वकर्माभिधं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *