नारायणीस्तुतिः

सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधकॆ
शरण्येत्र्यंबके गौरि नारायणि नमो७स्तुते

सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनि
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमो७स्तुते

शरणागतदीनार्तपुरित्राणपरायणी
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमो७स्तुते

गृहीतोग्रहमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुंदरे
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमो७स्तुते

शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले
घोररूपेमहारावे नारायणि नमो७स्तुते

दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणॆ
चामुंडे मुंडमथने नारायणि नमो७स्तुते

लक्ष्मीलज्जे महावित्ये श्रद्धेपुष्टिस्वधे ध्रुवे
महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमो७स्तुते

मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि
नियते तं प्रसीदेशे नारायणि नमो७स्तुते

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते
भयेभ्यस्त्राहि नो देविदुर्गे देवि नमो७स्तुते

एतते वदंन सौम्यं लोचनत्रयभूषितं
पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायिनि नमो७स्तुते

प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि
त्रैलोक्यवासिनामिड्ये लोकानां वरदा भव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *