Durga Suktam Devotional Song in English

Durga Suktam in English Om Jatavedase sunava masomamarati yato nidahati vedah Sa nah parshhadati durgani vishva naveva sindhum duritatyagnih Tamagnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karmaphaleshhu jushhtamh Durgam devii sharanamaham prapadye sutarasi tarase namah Agne tvam paaraya navyo asmaansvastibhiriti durgani vishva Pushcha prithvi bahula na urvi bhava tokaya tanayaya shamyoh Vishvani no …

Continue reading