Venkateswara Bhajan Songs Lyrics

images (1)

Venkateswara Bhajan Songs Lyrics Pallavi Shriman Narayana Sriman Narayana Shriman Narayana Ni Shripadame Sharanu Caranam Kamalasati Mukhakamala Kamalahita Kamalapriya Kamalekshana Kamala Sana-Sahita, Garuda Gamana Shri Kamalanabha Ni Padakamalame Sharanu || 1 || Parama Yogijana Bhagadheya Shri Paramapurusha Paratpara Paramatma Paramanurupa Shri TiruvenKatagirideva Sharanu || 2 ||

Uncategorized

Sri Venkateswara Prapatti Devotional Song Lyrics

images (3)

Venkateswara Prapatti īśānāṃ jagatosya veṅkaṭapate rviṣṇoḥ parāṃ preyasīṃ tadvakṣaḥsthala nityavāsarasikāṃ tat-kṣānti saṃvardhinīm | padmālaṅkṛta pāṇipallavayugāṃ padmāsanasthāṃ śriyaṃ vātsalyādi guṇojjvalāṃ bhagavatīṃ vande jaganmātaram || śrīman kṛpājalanidhe kṛtasarvaloka sarvaṅña śakta natavatsala sarvaśeṣin | svāmin suśīla sula bhāśrita pārijāta śrīveṅkaṭeśacaraṇau śaraṇaṃ prapadye || 2 || ānūpurārcita sujāta sugandhi puṣpa saurabhya saurabhakarau samasanniveśau | …

Continue reading

Uncategorized

Venkateswara Suprabhatam Devotional Song Lyrics in English

images (2)

Venkateswra Stotram Kamalakucha choochuka kunkumatho Niyatharunithathula neelathano Kamalayatha lochana lokapathe Vijayeebhava Venkatasaila pathe Sachadhurmukha shanmukha panchamukha Pram ukakhila daivatha mouli mane Saranagatha vathsala saranidhe Paripalayamam vrishasailapathe Athivelathaya thava durvishahai Ranuvela Kruthairaparada sathai: Paritham thvaritham vrishasailapathe Paraya krupaya paripahi Hare Adhivenkata saila mudaramather Janathabimathadhika danarathath Paradevathaya gathithannigamai: Kamaladayithtanna param kalaye Kalavenuravavasa …

Continue reading

Uncategorized