Vishnu Stotram Lyrics in Kannada

images

ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಮಸ್ತೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಲೋಕಾತ್ಮನ್ ನಮಸ್ತೇ ತಿಗ್ಮಶತ್ರಿಣೀ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯಚ ಜಗದ್ದಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಸೃಜತೇ ವಿಶ್ವಂ ಸ್ಥಿತೌಪಾಲಯತೇ ನಮಃ ರುದ್ರರೂಪಾಯ ಕಲ್ಪಾಂತೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ತ್ರಿಮೂತ್ರಯೇ ದೇವಾಯಕ್ಷಾಸುರಾಃ ಸಿಧಾಃ ನಾಗಾಃ ಗಂಧರ್ವಕಿನ್ನರಾಃ ಪಿಶಾಚಾ ರಾಕ್ಷಸಾಶೈವ ಮನುಷ್ಯಾಃಪಶವಶ್ಚಯೇ ಪಕ್ಷಿಣಃ ಸ್ಥಾವರಾಶೈವ ಪಿಪೀಲಿಕ ಸರೀಸೃಷಾಃ ಭೂಮ್ಯಾಪೋಥಗ್ನಿರ್ನಭೋ ವಾಯುಃ ಶಬ್ದಃ ಸ್ಪರ್ಶಸ್ತಥಾರಸಃ ರೂಪಂ ಗಂಧೋ ಮನೋ ಬುದ್ಡಿರಾತ್ಮ ಕಾಲಸ್ತಥಾ ಗುಣಾಃ ಏತೇಷಾಂ ಪರಮಾರ್ಥಶ್ಚ …

Continue reading