Vishnu Suktam Lyrics, Vishnu Sukta Lyrics

images (1)

VishNu sooktam om vishNornukam veeryaaNi pravocham yah paarthivaani vimame rajaamsi yo askabhaayaduttaram sadhastham vichakramaaNastredhorugaayo vishNoraraaTamasi vishNoh prushThamasi vishNoh shnaptrestho vishNossyoorasi vishNordhruvamasi vaishNavamasi vishNave tvaa || tadasya priyamabhipaatho ashyaam | naro yatra devayavo madanti | urukramasya sa hi bandhuritthaa | vishNoh pade parame madhva uthsaha | pratadvishNusstavate veeryaaya | mrugo na …

Continue reading

Sri Suktam Devotional Song Lyrics in English

images (10)

Sri Sooktam Lyrics Hiraņya varnám hariņīm suvarna-rajata-srajám Chandrám hiranmayīm lakshmīm jatavedo ma avaha|(1) Tám ma ávaha játavedo lakśhmīm anapa gáminīm Yasyám hiraņyam vindeyam gám aśvam puruśhán aham|| (2) Aśhwa-pūrvám ratha-madhyám hasti náda prabódhiním Śhriyam devím upahvaye śhrír ma devír jushatám| (3) Kám sósmitám hiranya prákárám árdrám jvalantím triptám tarpayantím Padme …

Continue reading