Shiva Mahima Stotram Lyrics with Meaning

Shiva Mahima Stotram Lyrics with Meaning Text 1 mahimnah param te parama vidusho yadyasadrishi stutir brahma dina mapitadava sannastvayi girah, atha vacyah sarvah svamati parina mavadhi grinan mamapyeshah stotre hara nirapavadah parikarah Sri Pushpadanta said: If it is unseemly to praise You when ignorant of the extent of’ Your greatness, …

Continue reading

Shiv Raksha Stotra Devotional Song Lyrics

Shiva Raksha Stotram Lyrics Asya sri shiva raksha stotra mantrasya yagna valkya rishihi shri sadashivo devatha anushtup chandaha shree sada shiva preethyartham shiva raksha stotra jape viniyogaha Charitham deva devasya, maha devasya paavanam, aparam paramodhaaram, chathur vargasya saadhanam  !!Om raksha raksha sada shiva!! Gowri vinayakopetham, pancha vakthram trinethrakam, shivam dyathwa …

Continue reading