Shree Maruti Stotra Devotional Song Lyrics

Sri Maruti Stotra Lyrics Bhimroopi maharudra, Vajrahanuman maruti | Vanari anjanisoota, ramdoota prabhanjana || 1 || Mahabali pranadata, sakala uthavi bale | Saukhakari dukhahari, dhoort vaishnav gayka || 2 || Dinanatha hareeroopa, sundara jagadantara | Patal devatahanta, bhavyasindurlepana || 3 || Lokanatha Jagannatha, prananatha puratana | Punyavanta punyashila, pavna paritoshka || …

Continue reading