Shri Maha Ganapathim Bhajeham Lyrics

Shri Maha Ganapathim Bhajeham Lyrics Pallavi Shri Mahaganapatim Bhajeham Shivatmajam Sanmukhagrajam Anu Pallavi Shrta Ganasevitam Vighna Nashakam Shigra Vara Prasada Dayakam (Madhyamakalam) Sadayam Kapila Muni Varadayakam Guru Seva Shaktam Herambam Charanam 1 Jnana Mudralankrtam Muladhara Nivasinam Charanam 2 Gajaranya Vasinam Jyotirmayam Upanisad Saram Panca Bhutatmakam Sindhura Priyam Pancamatanga Mukham Charanam …

Continue reading