Shree Ram Stuti Devotional Song Lyrics

Shree Ram Stuti Shreeramchandra kripalu bhaju man haran bhavbhaya darunum | Navakanja-lochan kanj-mukha kar-kanj, pada kanjarunam || 1 Kandarp aganit amit chhabi, navnil nirad sundarum | Pat peet manahu tarit ruchi suchi naumi janak sutavaram || 2 Bhaju dinbandhu dinesh danav-daitya-vansh nikandanum | Raghunand anandkand kaushalchand dasharath-nandnum || 3 Seer …

Continue reading