Durga Suktam Devotional Song in English

Durga Suktam in English Om Jatavedase sunava masomamarati yato nidahati vedah Sa nah parshhadati durgani vishva naveva sindhum duritatyagnih Tamagnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karmaphaleshhu jushhtamh Durgam devii sharanamaham prapadye sutarasi tarase namah Agne tvam paaraya navyo asmaansvastibhiriti durgani vishva Pushcha prithvi bahula na urvi bhava tokaya tanayaya shamyoh Vishvani no …

Continue reading

Purusha Suktam Devotional Song Lyrics

Purusha Suktam Lyrics Thachamyo ravrunimahe.gathum yagnaya. Gathum Yagna pathaye.Daivee swasthi rasthu na. Swasthir Manushebhya. Urdhwa Jigathu beshajam. Sam no asthu dwipadhe.Sam chatush pade Om Shanthi, shanthi, Shanthi. Sahsra seerhaa purusha; Sahasraksha saharpath. Sa bhoomir viswatho vruthwa.Athyathishta ddhasangulam. 1-1 Purusha eeveda sarvam.Yad bhootam yad bhavyam. Utha amruthathwasya eesana. Yad annena adhirohathi. …

Continue reading