Bilvashtakam Lyrics in Kannada

images (2)

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ತ್ರಿಶಾಕೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರ್ಯೇಶ್ಚ ಅಚಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ ತವ ಪೊಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಕೋಟಿಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ತಿಲಪರ್ವತ ಕೋಟಯಃ ಕಾಂಚನಂ ತಿಲದಾನೇನ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮಾಸಂಚ ಕಾಲಭೈರವ ದರ್ಶನಂ ಪ್ರಯಾಗೇ ಮಾಧವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಇಂದುವಾರೇ ವ್ರತಂಶ್ಚಿತ್ವ ನಿರಾಹಾರೋ ಮಹೇಶ್ವರಾ ನಕ್ತಂ ಹೋಷ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ರಾಮಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂಚ ವೈವಾಹಿಕ ಕೃತಂ ತದಾ …

Continue reading

Uncategorized

Shiva Bilvashtakam Devotional Song in English

images

Shiva Bilvasthakam Lyrics Tridalam trigunakaram trinetram cha triyayudham Trijanmapapasamharam ekabilvam shivarpanam .. 1 Trishakhaih bilvapatraishcha hyachchidraih komalaih shubhaih . Tavavapujam karishhyami ekabilvam shivarpanam .. 2 Koti kanya maha danam tila parvata kotayah Kanchanam sheela danena ekabilvam shivarpanam ..3 Kashikshetranivasam cha kalabhairavadarshanam Prayagamadhavam druishtva ekabilvam shivarpanamh .. 4 Induvare vratam sthitwa …

Continue reading

Uncategorized