Bhavayami Gopalabalam Devotional Song Lyrics

Bhavayami Gopalabalam Song Lyrics – Annamacharya Keerthana Lyrics Pallavi Bhavayami Gopalabalam Mana Sevitham Tat Padam Chintayeyam Sada Caranam 1 Ghati Ghatita Mekhala Kacitamani Khandika Patala Nina Dena Viprajamanam kuTila pada khaTita samkula simjitE natam caTula naTanA samujvala vilAsam Ghati Ghatitha Mekhala Khachita Mani Ghantika Patala Ninadena Vibharaja Manam Kutilapada Ghatitha …

Continue reading