Devotionalsongs, Download devotional songs, free devotional songs, hindu devotional images, hindu devotional songs.

asya SrIrAmarakShAstOtramaMtrasya budhakauSika^^RuShiH!
SrI sItArAmacaMdrO dEvatA! anuShTap CaMdaH !
sItA SaktiH\\ SrImaddhanumAn kIlakaM!! SrI rAmacaMdra
prityarthE rAma rakShAstOtrajapE viniyOga!!
!!dhAnya!! dhyAyEdAjAnubAhuM dhRutaSaradhanuShaM baddha
padmA sanasthaM pItaM vAsO vasanaM
navamakamaladalaspardhinEtraM prasannaM!!
vAmAMkArUDhasItAmukakamalamilallOcanaM
nIradABaM! nA nA laMkAradIptaMda
dhatamurujaTAmaMDalaM rAmacaMdram!!

caritaM raGunAthasya SatakOTipravistaraM!
EkaikamakSharaM puMsAM mahApAtakanASanaM
dhyAtvA nilOtpalaSyAmaM rAmaM rAjIvalOcanaM!
jAnakIlakShmaNOpEtaM jaTAmukuTamaMDitaM

sAsitUNadhanurbANapANiM naktaMcarAMtakaM!
svalIlayA jagatrAtumAvirBUtamajaM viBuM

rAmarakShAM paThEtprAj~jaH pApaGnaM sarvakAmadaM!
SirO mE rAGavaH pAtu PAlaM DaSarathAtmajaH

kausalyEyO dRuSau pAtu viSvAmitrapriyaH SrutI!
GrANaM pAtu muKatrAtA muKaM saumitrivatsalaH!!

jihvAM vidyAnidhiH pAtu kaMThaM BaratavaMditaH!
skaMdhaudivyAyudhaH pAtu Bujau BagnESakArmukaH!!

karau sItApatiHpAtu hRudayaM jAmadagnyajit!
madhyaM pAtu KaradhvaMsI nABiM jAM bavadASrayaH!!

sugrIvESaH kaTI pAtu sakthanI hanumatpraBuH!
UrU raGUttamaH pAtu rakShaHkulavinASakRut!!

jAnunI sEtukRutpAtu jaMGE daSamuKAMtakaH
pAdau niBIShaNa SrIdaH pAtu rAmOKilaM vapuH

EtAM rAmabalOpEtAM rakShAM yaH sukRutI paThEt
sa cirAyaH suKI putrI vijayI BavEt

pAtAlaBUtalavyOmacAriNadma cAruNaH
na draShpamapi SaktAstE rakShitaM rAmanAmaBiH

rAmEti rAmaBadrEti rAmacaMdrEti vA smaran
narO na lipyatE pApairBuktiM caiva sa viMdati

jagajjaikamaMtrENa rAmanAmnABirakShitaM
yaH kaMThE dhArayEttasu karasthAH sarvasiddayaH

vajrapaMjaranAmEdaM yO rAmakavacaM smarEt
avyAhatAj~jaH sarvatra laBatE jayamaMgalaM

AdiShTavAnyathA svapnE rAmarakShAmimAM haraH
tathA liKitavAn prAtaH prabuddO budhakauSikaH

ArAmaH kalpavRukShANAM virAmasaksalApadAM
aBirAmastrilOkAnAM rAmaH SrImAnsanaH praBaH

taruNau rUpasaMsannausukumArau mahAbalau
praMDarIkaviSAlAkShau cIrakRuShNAjinAMbarau

PalamUlASinau dAMtau tApasau brahmacAriNau
putrau daSathasyaitau BrAtarau rAmalakShmaNau

SaraNyau sarvasatvAnAM SrEShThau sarvadhanuShyatAM
rakShaHkulanihaMtArau trAyEtAM nau raGUttamau

AttasajjadhanuShAviShuspRu SAvakShayASuganiShaMgasaMginau
rakShaNAya mama ramakShmaNAvagrataH pathi sadaiva gaccatAM

sannaddhaH kavacI KaDgI cApabANadharO yuvA
gacCanma nOrathO7smAkaM rAmaH pAtusalakShmaNaH

rAmO dASarathiH SUrO lakShmaNAnucarObalI
kAkut sthaH puruShaH pUrNaH kausalyEyO raGUttamaH

vEdAMtavEdyO yaj~jESaH purANapuruShOttamaH
jAnakIvallaBaH SrImAnapramEyaparAkramaH

ityEtAni japannityaM madbaktaH SraddhayAnvitaH
aSvamEdhAdhikaM puNya saMprApnOtina saMSayaH

rAmaM dUrvAdalaSyAmaM padmAkShaM pItavAsasaM
stuvaMti nAmaBirdivyairna tE saMsAriNO narAH

rAmaM lakShmaNapUrvajaM raGuvaraM sItApatiMsudaraM
kAkut stharaM karuNArNavaM guNanidhiM viprapriyaM dhArmikaM
rAjEMdraM satyasaMdhaM daSarathatanayaM SyAmalaM SAMtamUrtiM
vaMdE lOkABirAmaM raGukulatikaMrAGavaM rAvaBAriM

rAmAya rAmaBadrAya rAmacaMdrAya vEdhasE
raGunAthAya nAthAya sItAyAH patayE namaH

SrIrAmarAma raGunaMdana rAma rAma
SrIrAma rAma BaratAgraja rAma rAma

SrIrAma rAma raNakarkaSa rAma rAma
SrIrAma rAma SaraNaM Bava rAmA rAma

SrIrAmacaMdra caraNau manasA smarAmi
SrIrAmacaMdracaraNau vacasA gRuNAmi
SrIrAmacaMdra caraNauSirasA namAmi
SrIrAmacaMdra caraNau SaraNaM prapadyE

mAta rAmO matpitA rAmacaMdraH
BrAtA rAmO matsaKA rAmacaMdraH
sarvasvaM mE rAmacaMdrO dayAlu
rnAnyaM daivaM naiva jAnE na jAnE

dakShiNE lakShmaNO yasya vAmE ca janakAtmajA
puratO mArutiryasyataM taM vaMdE raGunaMdanaM

lOkABirAmaM raNaraMgadhIraM
rAjIvanEtraM raGuvaMSanAthaM
kAruNya rUpaM karuNAkaraM taM
SrIrAmacaMdraM SaraNaM prapadyE

manOjavaM mArutatulya vEgaM
jItEMdriyaM buddimatAM variShThaM
vAtAtmajaM vAnarayUthamuKyaM
SrI rAmadUtaM SaraNaM prapadyE

kUjaMtaM rAma rAmEti madhuraM madhurAkSharaM
Aruhya kavitASAKAM vaMdE vAlmIkikOkilaM

apadAmapahartAraM dAtAraM sarvasaMpadAM
lOkABirAmaM SrIrAmaM BUyO BUyOnamAmyahaM

BarjanaM BavabIjAnAmArjanaM suKasaMpadAM
tarjanaM yamadUtAnAM rAmarAmEti garjanaM

rAmO rAjamaNissadA vijayatE rAmaM ramESaM BajE
rAmENABihatA niSAcatacamU rAmAya tasmainamaH
rAmAnnAstiparAyaNaM parataraM rAmasya dAsO7smya haM
rAmE cittalayaHsadA Bavatu mE BOrAma mAmuddara

rAma rAmEti rAmEti ramE rAmE manOramE
sahasranamatattalyaM rAmanAma varAnanE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


eight + 6 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>