٥
Devotionalsongs, Download devotional songs, free devotional songs, hindu devotional images, hindu devotional songs.

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ

ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ
ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ತ್ರಿಶಾಕೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರ್ಯೇಶ್ಚ ಅಚಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ
ತವ ಪೊಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಕೋಟಿಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ತಿಲಪರ್ವತ ಕೋಟಯಃ
ಕಾಂಚನಂ ತಿಲದಾನೇನ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮಾಸಂಚ ಕಾಲಭೈರವ ದರ್ಶನಂ
ಪ್ರಯಾಗೇ ಮಾಧವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಇಂದುವಾರೇ ವ್ರತಂಶ್ಚಿತ್ವ ನಿರಾಹಾರೋ ಮಹೇಶ್ವರಾ
ನಕ್ತಂ ಹೋಷ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ರಾಮಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂಚ ವೈವಾಹಿಕ ಕೃತಂ ತದಾ
ತಟಾಕಾದೀಚ ಸಂತಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಅಖಂಡ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂಚ ಅಯುತಂ ಶಿವಪೂಜನಂ
ಕೃತಂ ನಾಮ ಸಕಸ್ರೇಣ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಉಮಯಾ ಸಹದೇವೇಶ ನಂದಿವಾಹನ ಮೇವಚ
ಭಸ್ಮಲೇಪನ ಸರ್ವಾಂಗ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮೇಷು ಸಹಸ್ರೇಷು ವಿಪ್ರಾನ್ನಂ ಶತಕೋಟಿಕಂ
ಯಜ್ಞಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರ್ಯಶ್ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ದಂತ್ಯಶ್ಚಕೋಟಿ ದಾನಾನಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಶತಾನಿಚ
ಕೋಟಿ ಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಬಿಲ್ವಾನಾಂ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ
ಅಘೋರ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಸಹಸ್ರವೇದ ಪಾಠೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಶತೇನಚ
ಅನೇಕ ವ್ರತಕೋಟೀನಾಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ ಇದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವ ಸನ್ನಿಧೌ
ಶಿವಲೋಕ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

Incoming search terms:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ three = 12

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>