Bilvashtakam Lyrics in Kannada

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ

ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ
ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ತ್ರಿಶಾಕೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರ್ಯೇಶ್ಚ ಅಚಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ
ತವ ಪೊಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಕೋಟಿಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ತಿಲಪರ್ವತ ಕೋಟಯಃ
ಕಾಂಚನಂ ತಿಲದಾನೇನ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮಾಸಂಚ ಕಾಲಭೈರವ ದರ್ಶನಂ
ಪ್ರಯಾಗೇ ಮಾಧವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಇಂದುವಾರೇ ವ್ರತಂಶ್ಚಿತ್ವ ನಿರಾಹಾರೋ ಮಹೇಶ್ವರಾ
ನಕ್ತಂ ಹೋಷ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ರಾಮಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂಚ ವೈವಾಹಿಕ ಕೃತಂ ತದಾ
ತಟಾಕಾದೀಚ ಸಂತಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಅಖಂಡ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂಚ ಅಯುತಂ ಶಿವಪೂಜನಂ
ಕೃತಂ ನಾಮ ಸಕಸ್ರೇಣ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಉಮಯಾ ಸಹದೇವೇಶ ನಂದಿವಾಹನ ಮೇವಚ
ಭಸ್ಮಲೇಪನ ಸರ್ವಾಂಗ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮೇಷು ಸಹಸ್ರೇಷು ವಿಪ್ರಾನ್ನಂ ಶತಕೋಟಿಕಂ
ಯಜ್ಞಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರ್ಯಶ್ಚ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ದಂತ್ಯಶ್ಚಕೋಟಿ ದಾನಾನಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಶತಾನಿಚ
ಕೋಟಿ ಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಬಿಲ್ವಾನಾಂ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ
ಅಘೋರ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಸಹಸ್ರವೇದ ಪಾಠೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಶತೇನಚ
ಅನೇಕ ವ್ರತಕೋಟೀನಾಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ ಇದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವ ಸನ್ನಿಧೌ
ಶಿವಲೋಕ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.