Devotionalsongs, Download devotional songs, free devotional songs, hindu devotional images, hindu devotional songs.

SrI lakShmI narasiMha stOtraM

SrI matvayOnidhinikEtana cakrapANE
BOgIMdra BOgamaNiraMjita puNyamUrtE
yOgISa SASvata SaraNya BavAbdhipOta
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

brahmEdra rudra marudarkakirITakOTi-
saMGaTTitAMGRi kamalAmalakAMta
lakShmIlasatkuca sarOruha rAjahaMsa
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

saMsAradAva dahanAtura BIkarOru-
jvAlAvalIBiratidagdhatanUruhasya
tvatvAda padmasarasiruha mAgatasya
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

saMsArajAla patitasya jagannivAsa
sarvEMdriyArtha baDiSAgra Ja pOpamasya
pROtkaMTita pracuratAlukamastakasya
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam
saMsArakUpamati GOramagAdha mUlaM
saMprApya duHKaSatasarpa samAkulasya
dInasyadEva kRupayA padamAgatasya
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

saMsAraBIkara karIMdra karABiGAta-
niShShiShShamarmavapuShaH sakAlArtinASa
prANaprayANa BavaBIti samAkulasya
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

saMsAra sarpaGanavaktra BayOgratIvra
daMShShrAkarAla viShadagdha vinaShShamUrtE
nAgArivAhana sudhAbdi nivAsa SaurE
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

saMsAravRukSha maGabIjamanaMta karma
SAKASataM karaNapatra manaMga puShpaM
aruhya duHKa dalitaM patatO dayAlO
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam
saMsAra sAgara viSAla karAla GOra
nakragrahagrasana nigrahavigrahasya
vyagrasya rAganicayOrmini pIDitasya
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

saMsAra sAgara nimajjanamuhya mAnaM
dInaM vilOkaya viBO karuNAnidhE mAm
prahlAda KEda parihAra parAvatAra
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

saMsAra GOragahanE caratO murArE
mArOgra BIkara mRuga pracurArdi tasya
Artasya matsara nidAGa nipIDitasya
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

baddvAgalE yamaBaTA bahutarjayaMtaH
karShaMti yatra BavapASatairyutaM mAM
EkAkinaM paravaSaM cakitaM dayAlO
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

lakShmIpatE kamalanABa surESa viShNO
yaj~jESa yaj~ja madhusUdana viSvarUpa
brahmaNya kESava janArdhana vAsudEva
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

EkEna cakramaparENa karENa SaMKa
manyEna siMdhutanayAmavalaMbya tiShThan
vAmE karENa varadABayapadma cihnaM
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

aMdhasya mE hRuta vivEkamahAdhanasya
cOrai praBO baliBiriMdriya nAmadhEyaiH
mOhAMdhakUpa kuharE vinipAtitasya
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

prahlAda nArada parASara puMDarIka
vyAsAMbarISa SukaSaunaka hRunnivAsa
BaktAnurakta paripAlana pArijAta
lakShmInarasiMha mamadEhi karAvalaMbam

lakShmInarasiMha caraNAbja madhuvratEna
stOtraM kRutaM SuBakaraM Buvi SaMkarENa
yE yatpaThaMti manujA hariBakti yuktA-
stEprayAMti tatpadasarOjamaKaMDa rUpaM

 

Incoming search terms:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


seven + 9 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>